Verkställigheten av logistikprogrammet påskyndas

Pressmeddelande 09.11.2005 18.19 sv

I det program som uppgjorts för att förstärka Finlands logistiska position betonas logistikens betydelse som konkurrensfaktor. Enligt programmet är det skäl att effektivisera logistiken och transporterna och att sänka kostnaderna för dem.

Programmet behandlades vid regeringens aftonskola den 9 november.

Åtgärdsprogrammet för logistik omfattar 35 åtgärder. Förslagen gäller kunnande, marknader, trafikleder och internationell intressebevakning.

Statsmaktens åtgärder syftar till att öka det logistiska kunnandet och förbättra tillgången på arbetskraft. Staten kan avlägsna konkurrensbegränsningar och övervaka att ingen skaffar sig ojust konkurrensfördel genom att bryta mot reglerna. Staten har ansvar också för att övervaka trafiken och öka trafiksäkerheten. Dessutom kan den offentliga sektorn främja samarbetet mellan parter inom logistiken och avlägsna flaskhalsar på trafiklederna.

Ansvaret är fördelat på olika förvaltningsområden. Så gott som alla ministerier kan bidra till att utveckla logistikbranschen.

Kommunikationsministeriet skall grunda ett logistikforum. Forumet bildas för att säkra att statsmakten, näringslivet och högskolorna är eniga om åtgärderna för att effektivisera logistiken. Kommunikationsminister Susanna Huovinen kommer att leda forumet.

Logistik är också en av tyngdpunkterna under Finlands kommande EU-ordförandeskap. Nästa år kommer Europeiska kommissionen att lägga fram ett meddelande om logistik och meddelandet behandlas under ledning av Finland under senare hälften av år 2006.

En uppföljningsgrupp för Rysslandstrafiken

För Finland ligger det betydande ekonomiska möjligheter i att marknaderna i Ryssland växer. Räknat i värde går ca 30 procent av den ryska exporten via Finland. Därför är det viktigt att gränsövergångarna är smidiga. Dessutom strävar man efter att säkra att transporterna sker på lika konkurrensvillkor.

Enligt kommunikationsminister Susanna Huovinen fäste man i aftonskolan uppmärksamhet vid vissa svåra frågor beträffande landsvägstransporterna mellan Finland och Ryssland, såsom tillstånd för övervikt och mått. Problemen uppstår ofta med kort varsel och förutsätter också en omedelbar reaktion.

Minister Huovinen planerar att grunda en grupp med företrädare för olika förvaltningsområden som snabbt vid behov kan sammankallas för att behandla problemen i Rysslandstrafiken.

Enligt logistikprogrammet skall man skilt bedöma behovet av att fortsätta med övergångsarrangemangen i fråga om intern landsvägstrafik i ett land, alltså cabotagetrafik. Den nuvarande ömsesidiga övergångstiden, som gäller transportföretag från de nya EU-länderna, löper ut den 1 maj 2006. Behovet av en eventuell fortsättning skall övervägas före den 15 januari under ledning av statssekreterare Perttu Puro.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325, 040 779 3436
chefen för trafikserviceenheten Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260
trafikrådet Lassi Hilska, tfn (09) 160 28497, 040 543 6573

---

Suomen logistisen aseman vahvistaminen. Toimenpideohjelma.
(Åtgärdsprogram för att stärka Finlands logistiska position).
Kommunikationsministeriets publikationsserie Program och strategier 6/2005.
Åtgärdsprogrammet finns i pdf-format (på finska) på ministeriets webbplats www.mintc.fi.
Programmet offentliggjordes den 6 juni 2005 (KM:s pressmeddelande).

Bakgrundsundersökningar med anknytning till logistikprogrammet:
EU:n ja Venäjän välisten liikenneyhteyksien nykytila ja kehitysnäkymät.
(Transportförbindelserna mellan EU och Ryssland - nuläge och utvecklingsperspektiv)
Kommunikationsministeriets publikationer 4/2005.
Undersökningen kan läsas (på finska) på webbadressen www.mintc.fi/julkaisujasarja

Hernesniemi-Auvinen-Dudarev: Suomen ja Venäjän logistinen kumppanuus, Etla B 209