null YLE-lagarna till riksdagsbehandling

YLE-lagarna till riksdagsbehandling

Pressmeddelande 04.04.2012 13.20 fi sv

Kommunikationsministeriet
Finansministeriet


Regeringen har överlämnat lagpropositionerna om förnyandet av finansieringen av Rundradion till riksdagen. Innehållet i propositionerna förändrades inte i nämnvärd mån under remissrundan.

Nivån för finansieringen av Rundradion föreslås bli 500 miljoner euro år 2013. Därefter ska nivån justeras så att den följer den årliga höjningen av kostnadsnivån. Kommunikationsverket får till uppgift att övervaka användningen av medlen för allmännyttig verksamhet på ett effektiviserat sätt.

Kostnaderna för Rundradions allmännyttiga verksamhet ska från och med ingången av 2013 täckas med en ny rundradioskatt, som är 0,68 procent av det sammanlagda beloppet för skattskyldiga personers sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster.

Televisionsavgiften föreslås bli slopad i samband med reformen, men den tas ut på vanligt sätt ända tills slutet av 2012.

Det föreslås att skatten skulle ingå i förskottsinnehållningsprocenten i likhet med inkomstskatten. Rundradioskatten ska enligt förslaget inte gälla personer under 18 år.

Minimibeloppet för den föreslagna skatten är 50 euro och maximibeloppet 140 euro. Skattebelopp på mindre än 50 euro debiteras alltså inte alls.

Den rundradioskatt som samfund betalar ska basera sig på omsättningen så att skattebeloppet blir 350 euro om omsättningen överskrider 400 000 euro och 700 euro om omsättningen överskrider en miljon euro.

Förhandsutvärderingen av betydande nya tjänster kommer att bli en ny uppgift för Rundradions förvaltningsråd när det gäller styrningen av och tillsynen över Rundradion. Utöver reformerna som gäller finansieringen av och tillsynen över Rundradion ska även innehållet i den allmännyttiga verksamheten preciseras så att det svarar mot dagens behov.

Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet:
Kommunikationsrådet Elina Normo, tfn 040 765 7887
Chefen för enheten för basservicen inom kommunikation, Laura Vilkkonen, tfn 040 500 0817

Finansministeriet (rundradioskatten):
Lagstiftningsrådet Jukka Vanhanen, tfn 09 160 34753