Avdelningen för koncernstyrning

Administrativ medarbetare
Konsultativ tjänsteman

Uppgifter för avdelningen för koncernstyrning

Till ansvarsområdet för avdelningen för koncernstyrning hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) resurser som rör ekonomi och personal,

2) budgeten och planeringen av verksamheten,

3) den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet, resultatmålen och uppföljningen av dem,

4) kvalitetsuppföljningen av lagstiftningen samt lagstiftningsprocessen,

5) beredningen av strategier,

6) tillsynen över ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet i fråga om hur ekonomisk och effektiv den är,

7) skatter och avgifter, upphandlingen av tjänster i enlighet med budgeten, prissättningssystem och statsunderstöd,

8) resultatstyrningen av statsbolagen, fonderna och utvecklingen av affärsverksamhet,

9) bedömningen av ekonomiska konsekvenser,

10) personalpolitiken och ledningssystemen,

11) allmänna frågor som gäller förvaltning och juridik samt dataadministration,

12) samordning av forskning, framförhållning, utvärdering och utredning samt upphandling,

13) övervakning av kvaliteten på planerings-, uppföljnings- och rapporteringssystem som används vid ministeriet och vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets ansvarsområde samt övervakning av riskhanteringen,

14) utvärdering av uppgifter om förvaltningsområdets verksamhetsenheter i fråga om deras ekonomi, resultat och verkningsfullhet,

15) utveckling av förvaltningsområdets rapportering, riskhantering och framförhållning så att de är pålitliga, högklassiga och tillräckliga,

16) sakkunnigtjänster och redogörelser till kanslichefen i fråga om hur ekonomisk, resultatgivande och verkningsfull förvaltningsområdets verksamhet är,

17) sakkunnigtjänster till avdelningarna samt förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar i ärenden som är av ekonomisk betydelse med tanke på riskhanteringen, och

18) övriga ärenden, om de inte hör till någon annan avdelning eller enhet.