Avdelningen för koncernstyrning

Administrativ medarbetare
Administrativ medarbetare

Uppgifter för avdelningen för koncernstyrning

Till ansvarsområdet för avdelningen för koncernstyrning hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) resurser som rör ekonomi och personal,

2) budgeten och planeringen av verksamheten,

3) den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet, resultatmålen och uppföljningen av dem,

4) kvalitetsuppföljningen av lagstiftningen samt lagstiftningsprocessen,

5) tillsynen över ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet i fråga om hur ekonomisk och effektiv den är,

6) skatter och avgifter, upphandlingen av tjänster i enlighet med budgeten, prissättningssystem och statsunderstöd,

7) resultatstyrningen av statsbolagen, fonderna och utvecklingen av affärsverksamhet,

8) konsekvensbedömning,

9) personalpolitiken och ledningssystemen,

10) allmänna frågor som gäller förvaltning och juridik samt dataadministration,

11) samordning av forskning, framförhållning, utvärdering och utredning samt upphandling,

12) övervakning av kvaliteten på ministeriets och förvaltningsområdets planerings- och uppföljningssystem samt utvärdering av uppgifter om ekonomi och resultat,

13) sakkunnigtjänster till avdelningarna samt förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar i ärenden av ekonomisk betydelse,

14) handläggning av externa rapporter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten,

15) styrning och samordning av beredskapen och förberedelserna inom ansvarsområdet, till den del det inte hör till någon annan avdelning eller enhet,

16) övriga ärenden än de som avses i 1–15 punkten, om de inte hör till någon annan avdelning eller enhet.