Energi och miljö

När det gäller miljöpolitik med avseende på trafik ligger de centrala utmaningarna i att dämpa klimatförändringen, att förbättra livsmiljön, att minska de hälsoproblem som trafiken orsakar och att skydda Östersjön.

Miljöåtgärderna inom trafik och transport riktas främst till vägtrafiken, eftersom måluppfyllelsen där till största delen vilar i inhemska händer. I fråga om luftfart och sjöfart fastställs målen och medlen för att minska växthusgasutsläppen i huvudsak genom internationella förhandlingar.

Ett ytterligare mål är att utveckla den finska IKT-infrastrukturen mot allt mer energieffektiv drift. Man fäster bland annat uppmärksamhet vid energiförbrukningen i servercentraler.

År 2013 stod trafiken för 16,5 procent av den totala slutförbrukningen av energi i Finland. Trafikens andel av den oljebaserade energin var ungefär 40 procent.

Enligt regeringsprogrammet ska andelen förnybara bränslen i trafiken höjas till 40 procent fram till år 2030. Samtidigt försöker man öka antalet bilar som använder alternativa drivmedel (hybrid, el, flexifuel, biogas).

Växthusgasutsläppen från inrikestrafiken år 2013 var ca 20 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland och ca 40 procent av den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln.