Information om brexit inom KM:s förvaltningsområde

Finland och EU har som mål att senast den 30 mars 2019 få till stånd ett utträdesavtal som säker-ställer ett organiserat utträde ur unionen för Storbritannien. EU utgår från att utträdesavtalet är den bästa möjliga kompromissen och det enda sättet att säkerställa ett organiserat brittiskt ut-träde ur unionen.

Om avtalet inte träder i kraft den 30 mars och förhandlingsfristen på två år inte förlängs blir re-sultatet ett avtalslöst utträde. I det fallet upphör tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien med omedelbar verkan.

Europeiska kommissionen har utfärdat flera lagstiftningsförslag, meddelanden och pressmed-delanden om förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU. I Finland ansvarar varje ministe-rium och förvaltningsområde för egen del för förberedelserna inför ett avtalslöst utträde.

Den 19 december 2018 lämnade kommissionen förslag till förordningar om luftfart och luftfarts-säkerhet samt om godstransporter på väg som ett led i förberedelserna inför att Storbritannien eventuellt lämnar unionen utan ett utträdesavtal.

Förordningarna föreslås gälla under en övergångsperiod för att säkerställa att de grundläggande förbindelserna för luftfart och godstransporter på väg kan fortgå i ett avtalslöst läge efter utträ-desdagen. Regeringen lämnade skrivelser till riksdagen om kommissionens förslag till förordning-ar den 24 januari 2019.

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde gäller konsekvenserna av Storbritanniens EU-utträde såväl medborgare som företag och de berör i huvudsak trafik och transport. Den vik-tigaste enskilda frågan är luftfarten.

Närmare information om konsekvenserna av ett avtalslöst utträde för medborgarna och företagen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.