Marknadsenheten

Enhetsdirektör
Ledande sakkunnig
Konsultativ tjänsteman
Sekreterare
Överinspektör
Ledande specialsakkunnig
Specialsakkunnig
Regeringsråd
Konsultativ tjänsteman
Assistent
Specialsakkunnig
trafikråd
Kommunikationsråd
Ledande sakkunnig
Ledande sakkunnig

Marknadsenhetens uppgifter

Marknadsenheten svarar för att det inom ansvarsområdet finns en fungerande marknad med välfungerande konkurrens.