KM och samarbetet med Ryssland

Kommunikationsministeriets mål för samarbetet med Ryssland är

  • att Finland i utvecklingen av trafik- och kommunikationssektorn mellan Finland och Ryssland agerar i konstruktiva och öppna bilaterala relationer med Ryssland.
  • att det finländska näringslivet har goda och så jämlika förutsättningar som möjligt att verka på den ryska marknaden.
  • att Finland genom att fullgöra sina förpliktelser enligt unionslagstiftningen kan föregå som exempel och pionjär i relationerna mellan Ryssland och Europeiska unionen.

Kommunikationsministeriet bedriver samarbete med Ryssland både bilateralt och tillsammans med EU. Ministermöten ordnas årligen med Rysslands trafik- och kommunikationsministrar.

Finlands mål i samarbetet med Ryssland inom trafik och kommunikation är att upprätthålla goda och öppna bilaterala relationer. På trafikområdet grundar sig samarbetet mellan länderna på fördrag som har setts över och uppdaterats att motsvara dagens krav. Detta innebär bland annat att man har tryggat så jämlika förutsättningar på marknaden som möjligt för både finländska och ryska aktörer.

De primära samarbetsparterna i Ryssland är trafikministeriet, kommunikations- och informationsministeriet samt myndigheter som lyder under dem, såsom federala vägverket, luftfartsmyndigheten, sjö- och flodtrafiksmyndigheten, järnvägsverket samt de regionala förvaltningarna. I järnvägsfrågor samarbetar ministeriet även med aktiebolaget Rysslands järnvägar (RZhD).

Inom kommunikationsbranschen har samarbetet med Ryssland främst grundat sig på relationer mellan företag, men även här spelar staten en roll. Inom kommunikationssektorn är ett centralt samarbetsområde samordningen och övervakningen av frekvenser i gränsområdena.

Kommunikationsministeriet deltar aktivt i arbetet inom den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar. Under den ekonomiska samarbetskommissionen arbetar en trafikarbetsgrupp sedan 1995 och en arbetsgrupp för kommunikations- och informationsteknik inrättades 2009.

På trafikområdet verkar dessutom samarbetsorgan som grundar sig på fördrag, till exempel den blandade kommissionen för landsvägstrafik, den blandade kommissionen för sjöfart, förhandlingsorgan inom flygtrafiksamarbetet och järnvägstrafiken samt övriga arbetsgrupper som utreder möjligheterna att förbättra infrastrukturen för trafiken och transporterna vid gränsövergångsställena.

Partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen, det vill säga samarbetsprogrammet mellan EU, Ryssland och Norge, förbättrar logistik- och transportförbindelserna i norra Europa med hjälp av olika finansieringsprogram inom EU.

Samarbete inom det nordliga området bedrivs också i det euroarktiska transportområdet i Barentsregionen. Syftet är att utveckla transportrutterna i Barentsregionen tillsammans med grannländerna utifrån en gemensam strategisk vision.