Styrning av förvaltningsområdet

Ett av kommunikationsministeriets huvuduppgifter är resultatorienterad styrning av ministeriets förvaltningsområde. Ministeriet styr och övervakar verksamheten vid ämbetsverk och inrättningar på dess förvaltningsområde. Som verktyg för styrningen används bl.a. årligen formulerade resultatmål samt uppföljning av måluppfyllelse och hur beviljade anslag använts.

Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av de statsbolag som sorterar under ministeriet.  

Till kommunikationsministeriets förvaltningsområde hör tre ämbetsverk och tre statligt ägda bolag.