Tillgänglighet beaktad -stämpel

Kommunikationsministeriets webbplats tilldelades i mars 2017 stämpeln Tillgänglighet beaktad. Webbplatser som beviljas stämpeln har särskilt tagit hänsyn till

 • användare med syn- eller hörselskador
 • användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
 • äldre användare.

Tillgänglighet beaktad-stämpeln gäller tre år, men den engagerar webbplatsen i att beakta tillgänglighetsaspekter även framöver. Mer information om Tillgänglighet beaktad-stämpeln finns på Synskadades förbunds webbplats.

Synskadades förbund rf.

Bedömningsmetod

Kommunikationsministeriets webbplats var föremål för en tillgänglighetsbedömning som utfördes av sakkunniga på senhösten 2016. Tillgängligheten bedömdes av företaget Adage Oy. Efter tillgänglighetsbedömningen har en stor del av de uppdagade bristerna korrigerats mot slutet av 2016 och under våren 2017.

Begränsningar i bedömningen

I bedömningen granskades alla centrala lösningar för sidlayout och navigering i webbtjänsten. Detaljer om tillgängligheten i förteckningar som samlats på webbplatsen om flöden från  utomstående sociala medier har inte granskats, eftersom kommunikationsministeriet inte rår över de tekniska detaljerna i dem. På ett allmänt plan granskades dock tillgängligheten även på denna webbsida.

Observationer och åtgärder

De gjorda observationerna rangordnades på en skala med fyra kategorier enligt hur angeläget det är att åtgärda dem. I bedömningen delades observationerna in enligt följande:

 • 4 mycket viktiga
 • 4 viktiga
 • 11 relativt viktiga
 • 5 mindre viktiga

Nedan presenteras observationerna i kategorierna mycket viktiga och viktiga samt de korrigerande åtgärder som vidtagits för att rätta till dem.

Mycket viktiga och viktiga observationer

Mycket viktig: På webbplatsen fanns två brutna länkar till annat innehåll på webbplatsen.

 • Korrigerande åtgärd: Den ena länken raderades och den andra korrigerades.

Mycket viktig: I den vågräta navigeringsbalken Ansvarsområden presenterades de fyra underlydande avsnitten inte förrän efter hela den övriga vågräta navigeringsbalken. Deras hierarkiska relation till huvudrubriken Ansvarsområden presenterades endast med visuella medel.

 • Korrigerande åtgärd: En förklarande text lades in för att klargöra för skärmläsaren vad länkarna står för: "Kommunikationsministeriets ansvarsområden."

Mycket viktig: I flera fall var filformatet i länkat innehåll annat än HTML, vilket inte framgick av länkarna. Exempel: listan över sökresultat, listan under fliken Dokument för ett visst ärende, länkarna i slutet av pressmeddelanden.

 • Korrigerande åtgärd: Sökresultaten kompletterades med information om avvikande filformat. Pressmeddelandena laddas upp manuellt och informatörerna har fått anvisningar om att ange filformat för infogade länkar. Till listan under fliken Dokument för ett visst ärende är det på grund av tekniska orsaker inte möjligt att foga uppgiften, men den framgår relativt tydligt av kontexten.

Mycket viktig: Allvarliga brister upptäcktes i sökfältet, särskilt i fältnamnen i blanketten för avancerad sökning.

 • Korrigerande åtgärd Bristerna i namngivning och markering av sökfält har avhjälpts.

Viktig: Hamburgaremenyn, alltså den menyikon som illustreras med tre horisontella streck och som innehåller navigationen på webbplatsen, samt sökikonerna som visas på startsidan och i mobilformat har på grund av det tekniska utförandet inget textinnehåll för användare av webbhjälpmedel.

 • Korrigerande åtgärd: Ikonerna ändrades så att de har ett länkinnehåll i textformat för besökare som använder webbhjälpmedel.

Viktig: Alla nya sökningar samt byte från vanlig sökning till avancerad sökning tömde sökfältet från indata. Till följd av detta var det svårt att kontrollera eller komplettera sökningen.

 • Korrigerande åtgärd: Sökfunktionen ändrades så att indata för sökningen står kvar i sökfältet efter sökningen eller vid byte av olika typer av sökningar.

Viktig: På projektspecifika sidor (t.ex. Transportbalken) försvann den lodräta navigationspanelen och ersattes av pressmeddelanden. Den varierande navigationslogiken gjorde det svårt för användare av hjälpmedel att gestalta webbplatsens struktur. Också med tanke på den ordning i vilken besökaren läser de olika avsnitten var det besvärligt att gå igenom en lång lista över pressmeddelanden innan sidans egentliga innehåll kommer fram. Dessutom fungerade länken till innehållet på fel sätt så att den hoppade över pressmeddelandena.

 • Korrigerande åtgärd: På grund av den stora datamängden är de tekniska ändringarna svåra att genomföra. För närvarande försöker man hitta ett sätt för att omorganisera spalterna på projektsidorna så att det huvudsakliga innehållet finns i spalten mest till vänster, vilket skulle avhjälpa problemen med i vilken ordning man läser texterna och problemen med länkarna.

Viktig: I personregistret var det svårt att tolka alfabetflikarna och huvudflikarna eftersom de såg ut som länklistor utan indikation om position.

 • Korrigerande åtgärd: Tolkningen av flikarna förbättrades med hjälp av tekniska lösningar och den länkliknande karaktären på de passiva alfabetflikarna avlägsnades.

Även observationer som bedömdes vara av mindre viktiga eller relativt viktiga beaktades i vidareutvecklingen av tjänsten.

Användaråterkoppling om kommunikationsministeriets webbplats och tillgängligheten till den kan skickas till e-postadressen webmaster.lvm@gov.fi.