Trafiknäten

Kommunikationsministeriet bereder lagarna om trafikleder. Lagarna ger de grundläggande normerna för planering, byggande, underhåll och indragning av trafikleder.

Vägnätet i Finland består av landsvägar, kommunala gatunät och enskilda vägar. Vägnätet omfattar totalt ca 454 000 km. Av detta är de enskilda vägarnas och skogsbilvägarnas andel ca 350 000 km och kommunernas gatunät 26 000 km.

De statliga landsvägarna bildar en sträcka på sammanlagt 78 000 km. Trafikverket sköter underhållet och utvecklingen av det statliga vägnätet tillsammans med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Kommunerna och städerna svarar för gatunätet och underhållet av det på de områden som hör till dem. Driften av enskilda vägar sköts vanligen av väglag, privata markägare, sammanslutningar eller företag.

I Finland är det trafikerade bannätets längd något under 6 000 km, varav nästan 3 300 km är elektrifierat. Det är Trafikverket som svarar för driften, utvecklingen och underhållet av bannätet.

Trafikverket underhåller sammanlagt ca 16 300 km farleder, varav handelssjöfartens farleder utgör närmare 4 000 km. Av farlederna är något under 8 300 km kustleder och 8 000 km insjöleder. I Finland ägs hamnarna i huvudsak av kommunerna.