Tutkimus ja kehittäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

  1. Tutkimus ja kehittäminen ministeriössä
  2. Tutkimus ja kehittäminen Liikennevirastossa
  3. Tutkimus ja kehittäminen Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi)
  4. Tutkimus ja kehittäminen Viestintävirastossa
  5. Tutkimus ja kehittäminen Ilmatieteen laitoksella

1. Tutkimus ja kehittäminen ministeriössä

TEAS tulee sanoista tutkimus, ennakointi, arviointi ja selvitykset. Ministeriön TEAS-toiminta tukee liikenteen ja viestinnän strategisten linjausten toteuttamista ja niiden suuntaamista sekä kehittää liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista, asiantuntemusta ja kansainvälistä tietopohjaa.

Ministeriö tarvitsee tietotukea säädösvalmisteluun ja strategiseen ohjaukseen, hallinnonalan virastot puolestaan operatiiviseen toimintaansa.

2. Tutkimus ja kehittäminen Liikennevirastossa

Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueita ovat yhteiskuntataloudellinen ja vähäpäästöinen liikenne, asiakastarpeita vastaavat matka- ja kuljetusketjut, turvallisuus ja ympäristö sekä tehokas väylänpito ja uudet toimintamallit. 

3. Tutkimus ja kehittäminen Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi)

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista ja liikenteen ympäristölle aiheuttamien haittojen vähentämistä.

4. Tutkimus ja kehittäminen Viestintävirastossa

Viestintäviraston tutkimus- ja kehittämistyön ensisijaisena tavoitteena on tukea viraston ydintehtäviä tuottamalla virastolle tietoa tieto- ja viestintäteknologian toimialan kehityksestä.

5. Tutkimus ja kehittäminen Ilmatieteen laitoksella

Ilmatieteen laitos on poikkitieteellinen tutkimuslaitos, mutta ennen kaikkea yhteiskunnan toimintavarmuutta tukeva palveluorganisaatio, joka on verkostoitunut erittäin laaja-alaisesti muiden palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee vahvasti liikenteen ja viestinnän turvallisuutta. 

Tutkimus- ja kehittämiskohteita ovat säähän ja turvallisuuteen liittyvät palvelut, ilmastonmuutos, ilmanlaatu, Itämeri ja arktiset alueet.