Utnyttjande av information

På internet samlas det ständigt ofantliga mängder data från många olika källor, till exempel om användningen av digitala tjänster och om olika apparater och anordningar.

Med digitalisering avses inte bara utvecklingen av olika tekniska tillämpningar eller nya tjänster, utan också att de utnyttjas fullt ut.

Öppna data och de ständigt förfinade analysmetoderna för stora datamängder erbjuder stora möjligheter dels för affärsverksamhet, dels för hela samhället. Tillgången till offentlig information är en viktig faktor med tanke på serviceutveckling, innovationer och samhällets öppenhet.

Målet är att datalager som finansieras med offentliga medel ska vara fritt tillgängliga för medborgare, företag och andra organisationer. Även företagen förfogar över betydande datalager. Om datalagren öppnas är det möjligt att ytterligare effektivisera utvecklingen av applikationer och tjänster som bygger på öppna datalager.

Att effektivare utnyttja stora datalager är ett av åtgärderna i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Fokus i projektet ligger på att främja digitaliseringen av näringslivet.