Liikennekaari

Ajankohtaista Liikennekaaressa

Lausuntokierros 

Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016

Tieto-alatyöryhmä 11.5.2016

Tieto-alatyöryhmä 25.11.2016

Palvelut-alatyöryhmä 13.5.2016

Keskustelutilaisuus HE-luonnoksesta 3.5.2016

Markkinat 2.3.2016

Palvelut 4.3.2016

Sidosryhmätilaisuuksien materiaalit

Liikennekaaren tavoitteet

Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi. Tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Tarkoituksena on edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen toimivuutta. 

Liikennekaarella edistetään uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Hankkeessa on samalla tarkoitus myös keventää sääntelyä. 

Liikennekaari valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jossa rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Hankkeella toteutetaan myös hallituksen norminpurun kärkihanketta. Hallitusohjelman mukaan innovaatio- ja palvelualustojen syntyä edesautetaan sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli markkinoiden toimivuuden kannalta. Tällaisena sektorina hallitusohjelmassa mainitaan mm. liikenne palveluna.

Sisältö ja aikataulu

Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. 

Ensimmäinen vaihe

Liikennekaareen kootaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään erillisistä substanssilaeista liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Tällaisia lakeja ovat joukkoliikennelaki, taksiliikennelaki, laki kaupallisista tavarakuljetuksista, sekä nopeasti toteutettavissa olevin osin eräät kuljettajien ammattipätevyyksiä koskevat säännökset sekä ajoneuvolain eräät säännökset.

Tavoitteena on myös mahdollistaa henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistäminen nykyistä paremmin. Valmistelussa tavoitteena on myös turvata julkisen ohjauksen keinot tilanteisiin, joissa markkinaehtoisia liikennepalveluja ei voida pitää riittävinä. 

Hallituksen esitys liikennekaareksi annettiin eduskunnalle 22.9.2016.

Toinen vaihe

Liikennekaaren toisessa vaiheessa uudistetaan laajemmin liikennealan ammattipätevyys- ja kuljettajankoulutussääntelyä. Uusia opetustapoja mahdollistetaan edelleen. Kansainvälisen sääntelyn täytäntöönpanon yhteydessä määriteltyä kansallista lisäsääntelyä tarkastellaan kriittisesti. 

Toisessa vaiheessa myös yhtenäistetään sekä tarpeellisilta osin luodaan uutta sääntelyä liikennepalvelujen tiedon käytöstä ja luovuttamisesta sekä rekistereistä. Näitä kysymyksiä käsitellään osin jo ensimmäisessä vaiheessa. Myös liikennealan virastojen tehtäviä ja toimintavaltuuksia koskevia säännöksiä kootaan tarpeellisilta osin yhteen.

Kolmas vaihe

Liikennekaaren kolmannessa vaiheessa varmistetaan, että liikennejärjestelmää ja siihen liittyviä digitaalisia palveluita koskevat tavoitteet ovat kattavasti tulleet huomioiduiksi.

Hankkeen vaiheistusta ja aikataulutusta tarkistetaan tarvittaessa.

Hankkeen asiakirjat

Valmisteluun liittyvä julkinen materiaali on tallennettu  valtioneuvoston hankerekisteriin. Alla oleva linkki johtaa asiakirjalistaukseen, joka tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Asia: Hallituksen esitys liikennekaareksi (LVM076:00/2015)

Julkaisut

Palaute Liikennekaaresta

Liikenteen palvelut ja markkinat ovat murroksessa.
Voit antaa meille palautetta: mitä pitäisi säilyttää ja mistä päästä eroon, mitä uutta pitäisi luoda?
Lähetä postia osoitteeseen 
liikennekaari@lvm.fi

Liikennekaari Twitterissä 

#liikennekaari