Tiedotteita ja uutisia

Liikennepalvelulaki (liikennekaari)

Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi laiksi. Tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Liikennepalvelulaki (laki liikenteen palveluista) edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen toimivuutta. 

Liikennepalvelulailla edistetään uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Hankkeessa on samalla tarkoitus myös keventää sääntelyä. 

Liikennepalvelulaki oli hallituksen esitysvaiheessa nimetty liikennekaareksi. Eduskunta hyväksyi liikennekaaren eli lain liikenteen palveluista 19.4.2017. Tasavallan presidentti vahvisti liikennepalvelulain 24.5.2017.

Liikennepalvelulain toisen vaiheen valmistelu on käynnissä. Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella, lausuntoaika päättyi 1.6.2017.

Liikennekaari II vaihe

Liikennekaari I vaihe

 

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Liikennepalvelulaki on osa hallituksen kärkihanketta, jossa rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Hankkeella toteutetaan myös hallituksen norminpurun kärkihanketta. Hallitusohjelman mukaan innovaatio- ja palvelualustojen syntyä edesautetaan sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli markkinoiden toimivuuden kannalta. Tällaisena sektorina hallitusohjelmassa mainitaan mm. liikenne palveluna.

Sisältö ja aikataulu

Liikennepalvelulaki toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia. Liikennepalvelulaki valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Ensimmäinen vaihe

Liikennepalvelulakiin kootaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään erillisistä substanssilaeista liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Tällaisia lakeja ovat joukkoliikennelaki, taksiliikennelaki, laki kaupallisista tavarakuljetuksista, sekä nopeasti toteutettavissa olevin osin eräät kuljettajien ammattipätevyyksiä koskevat säännökset sekä ajoneuvolain eräät säännökset.

Tavoitteena on myös mahdollistaa henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistäminen nykyistä paremmin. Valmistelussa tavoitteena on myös turvata julkisen ohjauksen keinot tilanteisiin, joissa markkinaehtoisia liikennepalveluja ei voida pitää riittävinä. 

Liikennepalvelulaki oli hallituksen esitysvaiheessa nimetty liikennekaareksi. Eduskunta hyväksyi liikennekaaren eli lain liikenteen palveluista 19.4.2017. Tasavallan presidentti vahvisti liikennepalvelulain 24.5.2017.

Toinen vaihe

Liikennepalvelulain toisessa vaiheessa uudistetaan laajemmin liikennealan ammattipätevyys- ja kuljettajankoulutussääntelyä. Uusia opetustapoja mahdollistetaan edelleen. Kansainvälisen sääntelyn täytäntöönpanon yhteydessä määriteltyä kansallista lisäsääntelyä tarkastellaan kriittisesti. 

Toisessa vaiheessa myös yhtenäistetään sekä tarpeellisilta osin luodaan uutta sääntelyä liikennepalvelujen tiedon käytöstä ja luovuttamisesta sekä rekistereistä. Näitä kysymyksiä käsitellään osin jo ensimmäisessä vaiheessa. Myös liikennealan virastojen tehtäviä ja toimintavaltuuksia koskevia säännöksiä kootaan tarpeellisilta osin yhteen.

Liikennepalvelulain toisen vaiheen valmistelu on käynnissä. Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella, lausuntoaika päättyi 1.6.2017.

Kolmas vaihe

Liikennepalvelulain kolmannessa vaiheessa varmistetaan, että liikennejärjestelmää ja siihen liittyviä digitaalisia palveluita koskevat tavoitteet ovat kattavasti tulleet huomioiduiksi.

Hankkeen vaiheistusta ja aikataulutusta tarkistetaan tarvittaessa.

Hankkeen asiakirjat

Valmisteluun liittyvä julkinen materiaali on tallennettu  valtioneuvoston hankerekisteriin. Alla oleva linkki johtaa asiakirjalistaukseen, joka tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.