null 3,5 miljoner euro för främjande av gång- och cykling i stöd till 12 städer och kommuner

3,5 miljoner euro för främjande av gång- och cykling i stöd till 12 städer och kommuner

Tiedote 21.02.2020 14.01 fi sv en

Cykelparkering i Joensuu. (Foto: Lev Karavanov / Shutterstock)

Projekten som får stöd via investeringsprogrammet för gång och cykling har valts. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade totalt 3,5 miljoner euro i stöd till 12 projekt. Genom de valda projekten blir gång- och cykeltrafiken mer säker, attraktiv och smidig.

Genom stöden försöker man uppnå en ökning på 30 procent av antalet gång- och cykelresor före 2030. Finansieringen är en del av genomförandet av kommunikationsministeriets program för att främja gång och cykling som inleddes 2018. 

”Utsläppen från trafiken halveras fram till år 2030. För att vi ska kunna uppfylla klimatmålen spelar gång- och cykeltrafiken en viktig roll, i synnerhet på korta sträckor. Nu delas sammanlagt 3,5 miljoner euro ut till projekt i 12 kommuner. I år utlovas en märkbar ökning av investeringsprogrammets finansiering”, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

Traficom delar ut statsunderstöd till kommunerna för att främja gång- och cykeltrafik. Med statsunderstödet förbättras gång- och cykelmöjligheterna i städernas och kommunernas gatunät. 

Totalt fick Traficom in 53 ansökningar och anslagen fördelas mellan 12 av dessa projekt. År 2019 genomfördes investeringsprogrammets projektansökan för andra gången. Ansökan för 2020 inleds i början av sommaren.

”Det är fint att man satsar mer på fotgängare och cyklister. Målet är att gång- och cykeltrafiken ska utvecklas i alla kommuner och städer med beaktande av ortens särdrag och för vår del försöker vi på Traficom att stödja detta”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki vid Traficom.

Många olika slags projekt från runt om i Finland deltar

I år uppfylldes kriterierna bäst av projekten i Joensuu, Jyväskylä, Kangasala, Kempele, Kuopio, Limingo, Sibbo, S:t Michel, Tammerfors, Uleåborg, Vichtis och Villmanstrand. Syftet är att genomföra dessa senast under 2021.

De valda projekten förenar en smidig gång- och cykeltrafik och fokus på säkerhet. I en del av projekten förbättras dessutom anslutningsparkeringar för cyklar.

När miljön för gång- och cykeltrafiken håller hög kvalitet är den såväl tillgänglig och säker som trivsam vilket också har beaktats i valet av projekt. I de projekt som understöds förbättras rutterna bland annat genom att man bygger en regional huvudled för cykeltrafik, en cykelgata till stadens centrum eller genom att man skiljer gång- och cykeltrafiken åt. 

I projekten som utvecklar cykelparkeringar byts bland annat gamla ställ ut mot cykelställ med ramlås, parkeringstjänster byggs och cykelparkeringar för skolelever och kollektivtrafikanvändare utvecklas.

Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet:
Päivi Antikainen, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen
Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire

Traficom:
Nina Frösén, teamledare, tfn 029 534 5279, nina.frosen(at)traficom.fi