Ministeriö

  1. Vastuulla toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet
  2. Liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelija
  3. EU-yhteistyö
  4. Kansainvälinen yhteistyö
  5. Hallinnonalan ohjaaja ja valvoja
  6. Budjettitalous
  7. Toimiluvat ja valtionapu
  8. Ministeriön viestintä
  9. Organisaatio

1. Vastuulla toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä sekä -palveluista ja mahdollistaa uusien digitaalisten palvelujen käyttöympäristön. Tavoitteena on suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa omalta osaltaan strategista hallitusohjelmaa. Digitaalisuus on hallitusohjelman läpileikkaava teema.

2. Liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelija

Säädösvalmistelu on yksi ministeriön perustehtävistä. Ministeriössä valmistellut hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Ministeriö vastaa myös liikenne- ja viestintäalan asetusten valmistelusta ja voi antaa myös omia asetuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön säädösvalmistelu painottuu suurelta osin EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon

3. EU-yhteistyö

Merkittävä osa liikenteen ja viestinnän säädöksistä valmistellaan Euroopan unionissa. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa EU:n liikenne- ja viestintäasioiden kansallisesta valmistelusta ja seurannasta. Liikenne- ja viestintäministeri edustaa Suomea EU:n liikenne- ja televiestintäneuvoston kokouksissa. EU-toimintaan liittyy aktiivinen etukäteisvaikuttaminen. Ministeriön virkamiehet ovat mukana asioiden valmistelussa neuvoston ja komission työryhmissä.

4. Kansainvälinen yhteistyö

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla. Liikenne- ja viestintäministeriön kansainvälinen yhteistyö on erityisen vilkasta EU-maiden lisäksi Pohjoismaiden sekä Venäjän ja Baltian maiden kanssa. Venäjällä ministeriön tärkeitä yhteistyötahoja ovat Venäjän federaation liikenneministeriö ja Venäjän federaation informaatioteknologia- ja viestintäministeriö.

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla kuten kansainvälisessä merenkulkuorganisaatiossa (IMO), siviili-ilmailujärjestössä (ICAO), televiestintäliitossa (ITU) ja maailman postiliitossa (UPU).

5. Hallinnonalan ohjaaja ja valvoja

Yksi ministeriön päätehtävistä on sen hallinnonalan strateginen tulosohjaus. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitoksien toimintaa ja seuraa näiden kehitystä. Ministeriön hallinnonalan konsernistrategia toteuttaa hallitusohjelmaa. Se on koko hallinnonalaa ohjaava strategia. Virastoille asetetaan vuosittain tulostavoitteet. Ministeriön vastuulla on myös hallinnonalansa valtionyhtiöiden omistajaohjaus.

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäpolitiikan ydintehtävä. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvia virastoja ja laitoksia ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja Ilmatieteen laitos. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa myös Finavia Oy:n ja Finnpilot Pilotage Oy:n omistajaohjauksesta. Yhtiöille on lainsäädännössä määritelty yhteiskunnallisia tehtäviä.

6. Budjettitalous

Liikenne- ja viestintäministeriö hoitaa hallinnonalansa budjettitaloutta. Ministeriö valmistelee budjettikehykset sekä vuosittain budjettiesityksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Liikenne- ja viestintäministeriö myös seuraa valtion budjetissa ministeriön toiminta-alueelle myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja raportoi siitä toimintakertomuksessa.

7. Toimiluvat ja valtionapu

Liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluu myös toimilupa- ja valtionapuasioita. Nämä tehtävät ovat viime vuosina vähentyneet, sillä hallintoa on kevennetty ja asiat siirretty lääni- ja kuntatasolle. Toimilupia myönnetään esimerkiksi matkaviestintäverkkojen rakentamiseen sekä radio- ja televisiotoimintaan. Palveluostoilla ministeriö rahoittaa esimerkiksi harvaan asuttujen seutujen joukkoliikennettä.

8. Ministeriön viestintä

Viestinnällä ja sidosryhmätyöllä edistetään ministeriön tavoitteiden toteutumista. Viestintä vahvistaa ministeriön, hallinnonalan sekä sidosryhmien valmiuksia keskustella, osallistua ja ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin ja päätöksentekoon. Avoin, ennakoiva viestintä ja vuorovaikutteinen sidosryhmäyhteistyö ovat viestinnän lähtökohtia koko hallinnonalalla.

9. Organisaatio

Liikenne ja viestintäministeriön työtä johtaa liikenne- ja viestintäministeri. Liikenne- ja viestintäministeri toimii LVM:n päällikkönä ja käsittelee sille kuuluvat asiat. Lisäksi hän käsittelee oikeusministeriön asioista Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.

Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö. Ministeriössä on noin 140 työntekijää neljällä osastolla: konserniohjausosasto, palveluosasto, tieto-osasto ja verkko-osasto. Osastoja johtavat osastopäälliköt, joilla on ylijohtajan arvonimi. Osastot jakautuvat edelleen yksiköihin. Ministeriön viestintä ja controller ovat suoraan ylimmän johdon alaisuudessa.

Kulkulaitos-toimikunnasta liikenne- ja viestintäministeriöksi

Liikenne- ja viestintäministeriö sai alkunsa vuonna 1892, jolloin Venäjään kuuluneen Suomen suuriruhtinaskunnan senaattiin perustettiin kulkulaitostoimituskunta.
Myöhemmin se muuttui kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöksi, joka puolestaan jakautui vuonna 1970 liikenneministeriöksi ja työvoimaministeriöksi. Viestintäpolitiikan painoarvo kasvoi niin, että vuonna 2000 liikenneministeriön nimi muutettiin liikenne- ja viestintäministeriöksi.

Ministeriö vietti juhlavuotta vuonna 2012. Silloin tuli kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun ministeriö sai alkunsa. Venäjään kuuluneen Suomen suuriruhtinaskunnan senaattiin perustettiin kulkulaitostoimikunta vuonna 1892.

Koko historiansa ajan liikenne- ja viestintäministeriössä on edistetty yhteiskunnan hyvinvointia ja luotu elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä hyvillä liikenne- ja viestintäyhteyksillä. Kanavien ja rautateiden rakentamiseen keskittyneestä ministeriöstä on vuosikymmenten aikana muotoutunut koko liikennejärjestelmän strateginen ohjaaja. Eri liikennemuotoja yhteen sovittamalla ja ympäristöstä huolehtien käyttäjille pyritään takaamaan sujuvia ja turvallisia matkoja.

Viestintää hoidettiin alkuaikoina lennättimillä ja postilla; tänä päivänä bitit, mobiilit ja digitekniikka kohtaavat kansainvälisesti kilpailluilla viestintämarkkinoilla.