null Aiesopimusmenettely tuonut tuloksia pääkaupunkiseudulla

Aiesopimusmenettely tuonut tuloksia pääkaupunkiseudulla

Tiedote 24.03.2010 12.31 fi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) aiesopimuksen toteutumisesta laadittu seuranta osoittaa, että aiesopimukseen kirjatut toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet tai edenneet hyvin.

Aiesopimuksen seurannan perusteella on nähtävissä, että yhdyskuntarakenteen kehitys on ollut kestävän liikkumisen näkökulmasta lievästi myönteistä. Tähän on vaikuttanut mm. raideliikenteen kehittäminen. Pääkaupunkiseudun kasvu on sijoittunut kestävän liikkumisen kannalta keskimäärin hyvin.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2007:n aiesopimuksen seurantaraportti esiteltiin keskiviikkona 24.3. Helsingin seudun liikenneneuvottelukunnalle. Raportin ovat laatineet liikenne- ja viestintäministeriö sekä HSL Helsingin seudun liikenne. Siinä arvioidaan PLJ 2007:n aiesopimuksessa kirjattujen toimenpiteiden toteutumista.

Myönteinen kehitys jatkunee

Pääkaupunkiseudulla tehdyt asema- ja raideliikennepäätökset viittaavat myönteisen kehityksen jatkumiseen myös lähivuosina. Viime vuosina tehdyt asemakaavapäätökset kasvattavat asukasmääriä alueilla, joilla on kohtuulliset edellytykset joukko- ja kevyen liikenteen käytölle.

Toisaalta kestävien liikkumismuotojen kannalta kaikkein parhaimpia alueita tulisi hyödyntää vielä enemmän. Tärkeäksi kysymykseksi nouseekin, kuinka jatkossa asutus ja muu maankäyttö saadaan ohjattua joukko- ja kevyen liikenteen edellytysten kannalta kaikkein parhaimmille alueille. Maankäyttöä tulisi tehostaa Kehäradan ja Länsimetron myötä täydentyvän raideliikenneverkon varrella.

- Kehärata ja Länsimetro ovat käynnistyneet ja etenevät suunnitellusti. Valmistuessaan ne vahvistavat oleellisesti pääkaupunkiseudun raideverkkoa. Uusia raiteita tulee hyödyntää täysipainoisesti ja kytkeä ne tiiviisti maankäytön suunnitteluun, painottaa puolestaan HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

- Selvityksen mukaan yhtenä pääkaupunkiseudun tulevaisuuden haasteena on asumisväljyyden kasvu aiemmin tiheästi asutuilla alueilla. Aiesopimukseen kirjattu ruuhkamaksujen selvittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen toteaa.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen tärkeää

Joukkoliikennettä on kehitetty jatkuvasti, mutta haasteena on ollut joukkoliikenteen kehittämiseen osoitettujen määrärahojen vähäisyys. Valtio on tukenut suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä vuodesta 2009 lähtien, mikä on myönteinen liikennepoliittinen avaus. Joukkoliikenteen kehittämisen painopisteinä ovat olleet erityisesti poikittainen joukkoliikenne sekä liityntäliikenne.

Jatkossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota pienten kustannustehokkaiden hankkeiden edistämiseen esim. teemaohjelmien muodossa.

- Seurannan perusteella aiesopimusmenettely on osoittautunut hyödylliseksi ja toimivaksi. On tärkeää, että aiesopimuksen toimien toteutumista voidaan arvioida konkreettisilla mittareilla. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä käyttöön otettu maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteinen aiesopimusmenettely vie oikeaan suuntaan. Myös valtio on onnistunut toteuttamaan hyvin sopimuksessa mainitut velvoitteensa suurten hankkeiden toteuttamisessa, neuvottelukunnan puheenjohtaja LVM:n kansliapäällikkö Harri Pursiainen toteaa.

Aiesopimuksen seurannassa on arvioitu viittä osastrategiaa:

1. Liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin vaikuttaminen
2. Joukkoliikennepalveluiden kehittäminen
3. Liikennejärjestelmän käytön tehostaminen liikenteen hallinnan ja informaation keinoin
4. Liikennejärjestelmän kehittämisen teemaohjelmat ja -hankkeet
5. Infrastruktuurin kehittämishankkeet

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28389,
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne, puh. 050 565 8884

Lisätietoa Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta PLJ 2007:stä ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta HLJ 2011:stä: http://www.hsl.fi/FI/HLJ2011