null Ändringar som gäller färdskrivarkort och undantag i fråga om användningen av färdskrivare på remiss

Ändringar som gäller färdskrivarkort och undantag i fråga om användningen av färdskrivare på remiss

Tiedote 09.04.2021 15.30 fi sv en

Lastbilar i hamnen, två personer som står bredvid lastbilarna. (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till förordning om undantag som gäller iakttagandet av kör- och vilotider för förare inom tung trafik samt om ändringar i bestämmelserna om färdskrivarkort på remiss.

Genom ändringarna ska de rättigheter och möjligheter till undantag som följer av bestämmelserna i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter genomföras nationellt.

I utkastet till förordning ges Transport- och kommunikationsverket rätt att kräva att innehavare av färdskrivarkort ersätter till exempel ett skadat eller förkommet kort med ett nytt kort som innehåller behövliga uppgifter. Färdskrivarkort används för uppföljning, registrering, översyn och myndighetstillsyn av förarnas kör- och vilotider.

Dessutom föreslås det i utkastet till förordning att man i Finland ska utnyttja den nationella möjlighet till undantag från användningsskyldigheten i fråga om färdskrivare som EU:s rörlighetspaket för vägtransporter medger. Det nationella undantaget skulle gälla fordon som är avsedda för transport av fabriksbetong.

I statsrådets förordning görs också författningstekniska korrigeringar bland annat i undantagen i fråga om användningen av färdskrivare i fordon som uteslutande transporterar pengar och/eller värdeföremål samt fordon som används för transport av levande djur.

EU:s rörlighetspaket för vägtransporter offentliggjordes den 31 juli 2020 och det består av bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i fråga om vägtransporter. De nya kör- och vilotids- och färdskrivarförordningarna inom ramen för rörlighetspaketet trädde i kraft i Finland den 20 augusti 2020, och de börjar med undantag av bestämmelserna om kör- och vilotider och färdskrivare tillämpas åren 2022-24. Bestämmelserna om kör- och vilotider har tillämpats sedan förordningarna trädde i kraft.

Syftet med rörlighetspaketet är att förenhetliga regleringen av EU:s inre marknad för vägtrafik, förbättra förares arbetsförhållanden och effektivisera tillsynen.

Vad händer härnäst?

Utkastet till statsrådets förordning om användningen av färdskrivare sändes på remiss den 7 april 2021. Remisstiden i fråga om förordningen går ut den 4 maj 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag. Förordningsändringen avses träda i kraft den 21 maj 2021.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 050 470 7708

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn 050 50 511 6405

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 50 478 1164