null Budgetpropositionen för 2008: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får drygt 2 miljarder euro

Budgetpropositionen för 2008: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får drygt 2 miljarder euro

Tiedote 13.09.2007 13.30 sv

Regeringen föreslår att kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 2 090 miljoner euro (1 818 miljoner utan mervärdesskatt) för år 2008. Summan är 260 miljoner euro större än i den egentliga budgeten för detta år. Skillnaden beror på årliga variationer i de stora trafikledsprojekt som pågår.

Den största delen av KM:s anslag går till vägar och banor. För att bygga vägar, banor och farleder används sammanlagt 442 miljoner euro och för underhåll av dem används 914 miljoner euro.

Av delprojekten på väg E18 ingår i budgetpropositionen långtradarparkeringen i Vaalimaa, som föreslås få 24 miljoner euro. Kommunikationsministeriet utgår från att området är färdigställt redan nästa år. Avsikten är att förslag till när och hur de andra delprojekten skall genomföras ingår i den trafikpolitiska redogörelsen.

Planeringen av Västmetron fortsätter. Banförvaltningscentralen fortsätter planeringen av Ringbanan.

På grund av att kostnadsberäkningarna för trafikprojekten har överskridits har tidtabellen för vissa projekt skjutits fram i propositionen, eller deras finansieringssätt förändrats. Starten för vägprojekten på avsnittet Kyrkslätt-Stensvik och i Nyslotts centrum har skjutits fram till år 2010. Starten för arbetet på avsnittet Lusi-S:t Michel på riksväg 5 sköts redan på våren fram till år 2009 i samband med regeringens beslut om budgetramarna.

Vägprojektet på Ring I mellan Åboleden och Vallberget fullföljs enligt den fastslagna tidtabellen. Målsättningen är att projektet genomförs med hjälp av ett avtal om finansiering i efterskott, som görs upp med Esbo stad.

Vägavsnittet Villmanstrand-Imatra och trafiklederna i Nordsjö genomförs i enlighet med de högre kostnadsberäkningarna. På samma sätt genomförs förbättringsarbetet på riksväg 4 och broarna vid Kemi.

Nästa år öppnas fyra stora vägförbättringsprojekt för trafik: den andra fasen av ringvägen runt Tammerfors, avsnittet Vichtis-Björneborg på riksväg 2, avsnittet Hintta-Korvenkylä på riksväg 20 och avsnittet Muurla-Lojo på väg E18. De förbättrar trafiksäkerheten. Det antas att i synnerhet olyckor med mötande trafik kommer att minska.

Regeringen föreslår att basväghållningen får 524,5 miljoner euro till sitt förfogande. Med summan hålls huvudvägarnas och övriga livligt trafikerade vägars skick på sin nuvarande nivå. Skicket på de vägar som används för industrins virkestransporter skall förbättras med ett beviljat tillägg på 20 miljoner euro.

Det statliga stödet till enskilda vägar är 13 miljoner euro.

Medlen för basbanhållningen föreslås höjas till 327,8 miljoner euro. Det är en höjning från budgeten 2007 med 53,2 miljoner euro. Av höjningen går 40 miljoner euro som en engångsinsats till grundläggande förbättringar av banavsnittet Nyslott-Huutokoski. Med förbättringsarbetet tryggar man råvirkestransporterna.

För inköp och utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken föreslås ett anslag på 102 miljoner euro. För inköp inom fjärrtågstrafiken föreslås 31,4 miljoner euro. Köpesumman för den lokaltågstrafik i Helsingforsregionen som når utanför SAD-området är 10,9 miljoner euro. Med det tryggas en högre nivå på tjänsterna än vad biljettintäkterna skulle göra möjlig. Avsikten är att man förbättrar utbudet från Helsingfors till Riihimäki, Karis och Lahtis enligt vad biljettintäkterna och bankapaciteten tillåter.

Man har för avsikt att göra inköp av regional trafik som sköts med bussar och taxibilar och att stöda den lokala trafiken med 26,3 miljoner euro. Genom inköpen stöder man förbindelserna i glesbygden.

För inköp av fartygstrafik i Kvarken föreslås ett anslag på 250 000 euro. För köp av trafik med förbindelsefartyg i skärgården föreslås ett anslag på 7,8 miljoner euro. Det är en ökning från budgeten för 2007 med 100 000 euro.

Regeringen ämnar förstärka verksamhetsmöjligheterna inom sjöfarten med hjälp av förslag som skall beredas under nästa år.

Inom sjöfarten skall övertäckningen beträffande farledsavgifterna avlägsnas. Avgifterna sänks med i medeltal 10 procent. På samma sätt föreslås att övervakningsavgiften inom luftfarten sänks med 10 procent.

Avsikten är att Vägaffärsverket Destia bolagiseras från början av 2008. Staten föreslås äga aktiebolaget helt.

Stödet till pressen stiger till 18,5 miljoner. Stödet förnyas från början av nästa år. I fortsättningen fördelas den största delen av stödet på parlamentariska grunder. YLE får 2 miljoner euro för att ordna televisions- och radiotjänster från Finland riktade till utlandet.Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 044 058 1030
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi (trafikleder), tfn (09) 160 28574, 0400 438 520
överingenjör Marcus Merin (kollektivtrafik), tfn (09) 160 28374, 040 768 1261
konsultativa tjänstemannen Elina Normo (stöd till pressen), tfn (09) 160 28463,
040 765 7887