Coronastöd ska underlätta situationen för medierna

Pressmeddelande 01.10.2020 13.39 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

Statsrådet har utfärdat en förordning om statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll.

Syftet är att stödja medier som producerar journalistiskt innehåll och som drabbats på grund av covid-19-epidemin. Målet är också att öka det mångsidiga journalistiska innehållet och utbudet av det samt att utveckla journalistiken på lokal, regional h nationell nivå.

- Coronakrisen har haft en stark inverkan på hela vårt samhälle. Behovet av faktabaserad journalistik har ökat samtidigt som mediernas inkomster har minskat. Samhället bör stödja journalistiskt arbete i denna allvarliga situation, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Statsunderstöd kan beviljas till sådana medieföretag i Finland vars reklamförsäljning och omsättning har minskat betydligt på grund av covid-19-epidemin. Understöd kan beviljas för löner till personer som utför journalistiskt arbete och för frilansarvoden för anskaffning av journalistiskt innehåll. I förordningen fastställs förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd

Understödet beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

I remisskedet föreslogs det att en oberoende mediestödsnämnd ska utses för att fördela stödet. Detta förslag slopades, eftersom stödet delas ut till alla företag som uppfyller kriterierna och stödet inte är beroende av prövning. Kriterierna är i första hand ekonomiska. När stöden beviljas görs ingen innehållsmässig bedömning.

Företrädare för mediebranschen med i beredningen

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet har bistått vid den fortsatta beredningen av det temporära statsunderstödet för att stödja journalismen. Arbetsgruppen består av aktörer som företräder mediebranschen och medieexperter. Arbetsgruppen lägger under hösten fram sitt förslag till permanent mediestöd.

Totalt 7,5 miljoner euro har reserverats för stöd till journalism

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 föreslog regeringen 5 miljoner euro för att stödja medier som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaläget. Riksdagen godkände den fjärde tilläggsbudgeten i juni 2020.

I kommunikationsministeriets förslag till sjunde tilläggsbudget för 2020 föreslås för detta ändamål 2,5 miljoner euro. Om riksdagen godkänner förslaget, ökar stödbeloppet till 7,5 miljoner euro.

Förordningen träder i kraft den 5 oktober 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Mer information:

kommunikationsminister Timo Harakka, intervjuförfrågningar via specialmedarbetare Matti Sadeniemi, tfn 040 586 7234

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757