Diskussionsmöte 30.8.2021: Infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen är en förutsättning för utsläppssnåla transporter – hur finansieras EU-projekt?

Pressmeddelande 23.07.2021 14.45 fi sv en

(Foto: Mika Pakarinen, Keksi / KM)

Övergången till utsläppssnåla transporter förutsätter en täckande infrastruktur för distribution av alternativa bränslen. EU finansierar utbyggnaden av infrastrukturen när den andra omgången av programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) inleds i september. Att utveckla distributionsinfrastrukturen är en central åtgärd också i Finlands färdplan för fossilfria transporter. Kommunikationsministeriet ordnar ett diskussions- och informationsmöte om EU-finansieringen den 30 augusti 2021.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) är ett program som EU använder till exempel för att finansiera utbyggnad av infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen för bilar, tåg, fartyg och flygplan. Den totala FSE-budgeten för transportsektorn uppgår till 25,8 miljarder euro under perioden 2021–2027.

Finansieringen riktas i synnerhet till att bygga ut infrastruktur för bränsledistribution vid farleder och i hamnar som ingår i det transeuropeiska TEN-T-nätet. Finansiering kan sökas till exempel för laddningsinfrastruktur för elbilar, elbussar och tunga fordon. Dessutom riktar EU finansiering till tankningsinfrastrukturen för väte och till LNG-stationer för tunga fordon. Finansiering beviljas också för projekt som stöder spridningen av infrastruktur för alternativa bränslen till TEN-T-hamnar, inlandshamnar, inre vattenvägar och flygplatser.

Infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen utvecklas snabbt, men både i Finland och på andra håll i Europa finns det ännu många områden där det inte finns tillräckligt med för allmänheten tillgängliga laddstationer för elfordon. Osäkerheten om tillgången till distributionsinfrastruktur kan vara ett hinder för många att skaffa ett fordon med nollustläpp eller låga utsläpp.

Projekt med alternativa bränslen finansieras genom ett instrument för blandfinansiering (på engelska Blending Facility) som består av EU-stöd och lån. Ett villkor för fiansiering är en garanti för lånet antingen från Europeiska investeringsbanken (EIB) eller en nationell låneförmedlare. Finansiering kan sökas av staten, kommunerna, företagen och andra aktörer.

Finland har hittills saknat en nationell låneförmedlare, så finländska aktörer har kunnat ansöka om låneandelen närmast via Europeiska investeringsbanken. Vid diskussionsmötet kartlägger kommunikationsministeriet om det finns behov av en nationell låneförmedlare i Finland. Dessutom kommer ministeriet att presentera förfarandet för att ansöka om FSE-finansiering för infrastruktur för alternativa bränslen inom transportsektorn.

Distributionsinfrastrukturen är en central del av den nationella färdplanen för fossilfria transporter och EU:s klimatpaket

Finland påskyndar övergången till koldioxidfria transporter genom åtgärder som ingår i den färdplan för fossilfria transporter som regeringen antog i maj 2021. Utvecklingen av distributionsinfrastrukturen är en central del av färdplanen. Anslagen för att genomföra åtgärderna i färdplanen behandlas i samband med budgeten för år 2022 och planen för de offentliga finanserna för 2023–2026.

Finland har ansökt om sammanlagt 40 miljoner euro ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens för investeringar i infrastruktur för laddning och tankning av el och gas inom kollektivtrafiken samt för laddningsinfrastruktur för allmänheten.

I sitt klimatpaket Fit for 55, som publicerades den 14 juli 2021, föreslår kommissionen till exempel att antalet laddstationer för elbilar ska utökas. Senast år 2025 ska avståndet mellan laddstationer inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T vara högst 60 kilometer. Kommissionen föreslår bindande nationella mål för distributions- och laddstationer för alternativa bränslen för vägfordon, fartyg och flygplan.

Vad händer härnäst?

Diskussionsmötet hålls på distans den 30 augusti 2021 kl. 15.00–16.30. Mötet ordnas via Teams och anmälningar till det tas emot till och med den 27 augusti. Mötet är öppet för alla med särskild inriktning på dem som planerar investeringar på transportområdet. De som anmält sig till mötet får på förhand en Teams-deltagarlänk och bakgrundsmaterial.

Åren 2021–2023 kommer projektfinansiering för infrastruktur för alternativa bränslen inom transportsektorn att utlysas med 4–5 månaders mellanrum. Den första ansökningsomgången öppnas i september 2021 och avslutas i januari 2022. Kommissionen väntas publicera utlysningen jämte arbetsprogram senare i sommar. Villkoren för stödet och ansökningsförfarandet beskrivs i FSE-förordningen.

Anmälan och program (på finska): https://link.webropolsurveys.com/S/55ED7E9376BAE426

Ytterligare information:

Hanna Vuorinen, forskningsdirektör, tfn 0295 342 260, hanna.vuorinen(at)lvm.fi

Noomi Saarinen, överinspektör, tfn 0295 342 240, noomi.saarinen(at)lvm.fi (på plats fr.o.m. 23.8)