null EU:n liikenne- ja viestintäministerit kokoontuvat Luxemburgissa

EU:n liikenne- ja viestintäministerit kokoontuvat Luxemburgissa

Uutinen 05.06.2012 13.10 fi

EU:n liikenne- ja viestintäministerit kokoontuvat 7. ja 8. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea liikenneministerien kokouksessa 7. kesäkuuta edustaa liikenneministeri Merja Kyllönen ja 8. päivä pidettävässä viestintäministerineuvostossa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Liikenneministerien kokouksen asialistalla on uusi Verkkojen Eurooppa -rahoitusväline. Komissio on tehnyt ehdotuksen yhdeksi yhteiseksi välineeksi, josta rahoitetaan EU:n tärkeitä liikenne-, digitaali- ja energiahankkeita. Komission ehdotuksen tarkoitus on yhtenäistää ja yksinkertaistaa näiden kolmen alan hankkeiden rahoitusta.

Rahoitusvälineellä pyritään vauhdittamaan investointeja hankkeisiin, joilla poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon. Yksi sen keskeinen tavoite on Euroopan laajuisen liikenteen ydinverkon tukeminen ja kehittäminen. Liikennerahoituksen osalta kyse on nykyisen TEN-T-rahaston korvaavasta järjestelmästä.

Suomella on useita liikennehankkeita, jotka voivat saada rahoitusta uuden Verkkojen Eurooppa -välineen kautta. Välineen rahoitustasosta päätetään erikseen EU:n rahoituskehyksiä koskevien neuvottelujen yhteydessä.

Liikenneneuvoston muita aiheita on lentomelun rajaamista koskeva asetusehdotus ja asetus Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien, Galileon Ja Egnosin, käyttöön otosta Ja hyödyntämisestä. Lisäksi Euroopan komissio informoi liikenneministereitä EU:n lentoliikenteen päästökauppaa koskevasta tilanteesta.

EU:n viestintäministereiden kokouksen asialistalla on julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin uudistaminen, josta käydään periaatekeskustelu. Tavoitteena on poistaa jäsenvaltioiden välillä olevat erot tietojen hyödyntämisessä ja estää uusien erojen syntyminen. Muutosehdotuksen tarkoituksena ei ole puuttua siihen, mitkä asiakirjat jäsenmaissa olisivat julkisia. Ehdotetut säännökset koskisivat sellaisten asiakirjojen uudelleenkäyttöä, jotka ovat yleisesti saatavilla asiakirjojen julkisuutta koskevien kansallisten säännösten nojalla.

Viestintäministerit käyvät myös periaatekeskustelun ehdotuksesta asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista.

Lisäksi viestintäministereiden lounaalla on tarkoitus keskustella Euroopan digitaalisista sisämarkkinoista.