null EU:n liikenneministerit keskustelevat linja-automatkustajien oikeuksista, viestintäministerit tietoturvasta

EU:n liikenneministerit keskustelevat linja-automatkustajien oikeuksista, viestintäministerit tietoturvasta

Tiedote 05.06.2009 11.51 fi

EU:n liikenneministerit keskustelevat EU:n asetusehdotuksesta, jolla suojellaan linja-automatkustajia markkinoiden haitoilta. Keskustelu käydään erityisesti siitä, minkä tyyppiseen liikenteessä uudet säännöt tulisi ottaa käyttöön. Viestintäministerien asialistalla ovat tietoturva-asiat.

EU:n liikenneministerit kokoontuvat Luxemburgissa 11. kesäkuuta aamupäivällä ja viestintäministerit iltapäivällä. Suomea kokouksessa edustavat liikenneministeri Anu Vehviläinen ja viestintäministeri Suvi Lindén.

Linja-automatkustajien oikeuksia koskeva ehdotus sisältää säännöksiä siitä, mitkä ovat eri osapuolten vastuut kuolema- ja loukkaantumistapauksissa. Lisäksi asetuksella määritetään siitä, miten kadonneista tai vahingoittuneista matkatavaroista pitää matkustajalle korvata.

Asetus selventää erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia sekä liikenteenharjoittajan velvollisuuksia matkustajia kohtaan. Asetuksella luotaisiin myös säännöt liikenteenharjoittajan velvollisuuksista tapauksissa, joissa matka viivästyy, keskeytyy tai peruuntuu.

Uusien säännösten odotetaan lisäävän linja-autopalveluiden käyttöä, sillä niillä parannettaisiin palveluiden laatua ja luotettavuutta. Lisäksi vammaisten itsenäinen liikkuminen tulisi helpommaksi ja se lisäisi erityisryhmien mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Suomen mielestä matkustajien oikeuksien parantaminen on tärkeää. Eri maiden erityispiirteet on kuitenkin otettava huomioon. Siksi Suomi katsoo, että uusiin säännöksiin on jätettävä riittävät kansalliset liikkumavarat. Suomi myös painottaa, että esityksen säännöksiä tulee useassa kohdin täsmentää, jotta linja-autoalalle ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Liikenneministerit keskustelevat myös EU:n laajuisen liikenneverkon eli TEN-verkon jatkosta. Keskustelu käydään EU:n komission helmikuussa julkaiseman vihreän kirjan esille tuomien ajatusten pohjalta. Komissio on yhtenä vaihtoehtona ehdottanut, että TEN-liikenneverkosta muodostettaisiin Euroopan yhdistävä runkoverkko ja että TEN-tukea voisi käyttää myös muuhun kuin infrastruktuurin rakentamiseen. Tällaisia hankkeita voisivat olla esimerkiksi liikenteen sujuvuutta lisäävien älykkäiden liikennejärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto.

Suomi kannattaa sitä, että TEN-rahaa voitaisiin käyttää myös muuhun kuin vain liikenneverkkojen rakentamiseen.

Viestintäministerien asialistalla tietoturvapolitiikka

Viestintäministerit vaihtavat kokouksessa mielipiteitä eurooppalaisesta tietoturvapolitiikasta. Suomi korostaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä (PPP) EU-tasolla sekä tuo esille Suomen valtioneuvoston periaatepäätöksen uuden kansallisen tietoturvastrategian painopisteistä.

Suomi suhtautuu myönteisesti komission maaliskuisessa tietoturvapolitiikkaa koskevassa tiedonannossa oleviin yleisiin tavoitteisiin.

Tiedonannossa painotetaan ennaltaehkäisyä, valmiutta ja tietoisuutta, ja siinä määritellään sarja välittömiä toimenpiteitä elintärkeiden tietoinfrastruktuurien turvallisuuden ja sietokyvyn parantamiseksi. Tiedonannolla kehitellään eurooppalaista politiikkaa turvallisuuden ja luottamuksen lujittamiseksi tietoyhteiskunnassa. Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle (ENISA, perustettu 2004) annetaan tiedonannossa vahvempaa roolia.

Suomi muistuttaa, että turvallisuus ja elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaaminen ei ole EU:n vaan jäsenvaltioiden vastuulla. Verkkoja operoivat ja omistavat elinkeinoelämän yritykset ja siten PPP-yhteistyötä tulisi korostaa entistä enemmän.

Virallisen kokouksen jälkeen viestintäministerit keskustelevat epävirallisesti EU:n telepaketin tilanteesta. Euroopan parlamentti ei hyväksynyt toukokuussa kompromissia viiden direktiivin uudistamista koskeneesta telepaketista, ja asia etenee nyt sovittelumenettelyyn.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jaana Heikkinen, (09) 160 28628, 040 356 5670 (liikenneasiat), viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, (09) 160 28585, 050 344 3400 (viestintäasiat)