Finansiering för åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter

Pressmeddelande 08.04.2022 17.55 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Ministerarbetsgruppen för beredskap fastställde den 7 april 2022 riktlinjer för helhetspaketet för en grön övergång för 2022 och 2023. Som en del av detta paket anvisades finansiering för åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter.

Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Statsrådet fattade ett principbeslut om färdplanen den 6 maj 2021. Åtgärderna i färdplanen syftar till att minska växthusgasutsläppen i synnerhet från vägtrafiken.

- Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC vädjade denna vecka till en effektivisering av utsläppsminskningarna. Den påminde om att klimatförändringen inte gör något uppehåll på grund av kriget. Därför har regeringen förbundit sig att också ekonomiskt stödja miljövänligare transporter, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Rysslands invasion gjorde det också tydligt att vi måste frångå fossila bränslen. Samtidigt stärker vi självförsörjningsgraden i fråga om energi och försörjningsberedskapen samt skapar marknader för finländsk kompetens, fortsätter minister Harakka.

Åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter främjas inom kommunikationsministeriets, miljöministeriets och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden.

För anskaffningsstödet för renodlade elbilar reserveras åren 2022–2023 tilläggsfinansiering till ett belopp av sammanlagt 13 miljoner euro (kommunikationsministeriet) och för stödet för laddningsinfrastruktur till husbolag till ett belopp av sammanlagt 30 miljoner euro (miljöministeriet). För stödet till den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas för transport reserveras sammanlagt 21,5 miljoner euro (arbets- och näringsministeriet).

För anskaffningsstödet för el- och gasdrivna paketbilar reserveras sammanlagt 4,5 miljoner euro och för anskaffningsstödet för el- och gasdrivna lastbilar sammanlagt 4 miljoner euro (kommunikationsministeriet).

Ministerarbetsgruppen för beredskap beslutade dessutom att distributionsskyldigheten för bränsle ska sänkas temporärt med 7,5 procentenheter 2022 och med 7,5 procentenheter 2023. Distributionsskyldigheten avser den andel som ska vara förnybar av det bränsle som bensin- och bränsledistributörerna säljer.

- Distributionsskyldigheten är en viktig del av trafikutsläppsminskningarna som helhet. Förhoppningsvis medför en temporär sänkning av den mer kortsiktiga fördelar än långsiktiga nackdelar, konstaterar minister Harakka.

Ministerarbetsgruppen för beredskap fastställde dessutom den 7 april 2022 att det för kommunikationsministeriets förvaltningsområde ska reserveras sammanlagt 20 miljoner euro för förbättring av enskilda vägar, och 40 miljoner euro för virkesterminaler. Dessa åtgärder är en del av de kortsiktiga åtgärderna för tryggande av försörjningsberedskapen i fråga om energi.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, johanna.juselius@gov.fi