Förändringar beträffande reklamavbrott, regler för produktplacering

Tiedote 29.04.2010 15.39 fi sv

Från början av maj får tv-reklam sändas i flere, men kortare reklaminslag än tidigare. Dessutom tillåts produktplacering mot avgift i vissa typer av program, dock inte i barnprogram.

Regeringen föreslog torsdagen den 29 april att en lag i frågan ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på fredagen.

I filmer som visas på tv tillåts ett avbrott för varje programavsnitt på 30 minuter mot det tidigare ett avbrott per 45 minuter. I andra program krävs inte längre ett enhetligt programavsnitt på 20 minuter. Mängden reklam förblir oförändrad, det vill säga 12 minuter reklam per full timme program.

En ny fråga som tas med i lagen är möjligheten att sända reklam genom att dela upp bildutrymmet i rutan under programmet. Då bör reklaminslagen tydligt skiljas från det egentliga programmet.

Tv-bolagen har långt följt de nya placeringsreglerna för reklam sedan början av detta år.

Produktplacering mot ersättning är i fortsättningen tillåten i filmer, tv-filmer, serier, sportprogram och lätta underhållningsprogram. Man får emellertid inte i onödan framhäva produkterna med till exempel filmtekniska medel. Rundradion har dragit upp riktlinjer, enligt vilka produktplacering av reklamkaraktär inte godkänns i bolagets egna program.

Tittarna bör tydligt få information, endera i text eller med en gemensamt använd symbol, om att programmet innehåller produktplacering. Meddelandet får inte ha karaktären av reklam. Man behöver dock inte meddela om produktplaceringen i det fall att kanalen inte själv har producerat eller beställt programmet och det inte finns information om produktplaceringen att tillgå utan oskäligt besvär.

Reglerna om rätten att känna igen marknadsföring, produktplacering och skydd av minderåriga utvidgas nu till att till en del omfatta också de beställningstjänster för video (s.k. video-on-demand) som erbjuds i informationsnäten. Regleringen gäller emellertid inte videobaserade tjänster av typ YouTube och inte heller de hemsidor som enskilda personer upprätthåller som hobbyverksamhet.

Ansvaret för övervakningen av lagen om televisions- och radioverksamhet förblir hos Kommunikationsverket och konsumentombudsmannen.

Samtidigt ändras lagen om upphovsrätt så, att tv-kanalerna i fortsättningen har möjlighet att i sina nyhetssändningar ta med korta avsnitt från evenemang som sänds med ensamrätt och som intresserar den stora allmänheten. Sådana evenemang är bland annat idrottstävlingar.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Jussi Mäkinen, tfn (09) 160 28498 eller 040 509 9757