Förslaget om att inrätta en internationell organisation för sjösäkerhetsanordningar för sjöfart på remiss

Pressmeddelande 24.05.2022 08.40 fi sv en

Lastfartyget lämnar hamnen (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär yttranden om utkastet till regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar samt om utkastet till förordning om konventionen.

Internationella fyrförbundet (IALA, International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities) beslutade vid sin generalförsamling 2014 att föreningens status bör omvandlas till officiell internationell organisation. Därmed skulle den bli en internationell organisation för sjösäkerhetsanordningar. Omvandlingen förutsätter en konvention som staterna ratificerar enligt sina egna nationella förfaranden. Finland undertecknade konventionen den 8 juni 2021. De bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft i Finland genom lag. Bestämmelser om ikraftträdandet av konventionen och om andra föreskrifter än sådana som hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Fyrförbundet har motiverat statusen som internationell organisation bland annat med att det skulle öka betydelsen av organisationens rekommendationer. Målet är också att förbättra och främja säkerheten, lönsamheten och kapaciteten inom sjöfarten samt att förenhetliga säkerhetsanordnings- och fartygstrafikservicen för sjöfarten internationellt. Syftet med konventionen är att ta hänsyn till sjösäkerhetsintressen, att utarbeta myndighetsanvisningar om god praxis samt att stärka god förvaltning och harmonisering.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet går ut den 17 juni 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi.

Konventionen om internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar träder i kraft den nittionde dagen efter deponeringen av det trettionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet. För närvarande har konventionen ratificerats av fem stater.

Internationella fyrförbundet inrättades 1957. Finland har varit medlem i förbundet sedan 1959 och Trafikledsverket är Finlands huvudrepresentant. Efter att statusen ändrats ska de finländska myndigheterna delta i verksamheten på samma sätt som tidigare, men genom ett gemensamt medlemskap för landet.

Ytterligare information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 613, iida.huhtanen@gov.fi