Hallitus kannattaa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamista

Tiedote 18.11.2010 13.55 fi

EU:n komissio on antanut esityksen yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen muodostamisesta. Komission tavoitteena on rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantaminen.

Hallitus antoi asiaa koskevat kirjelmän eduskunnalle 18. marraskuuta.

Keinoina rautatieliikenteen markkinaosuuden parantamiseen komissio esittää, että rataverkon kehittämiselle turvataan riittävä rahoitus, ratamaksusääntelyä kehitetään, rautatiemarkkinoille pääsyä helpotetaan ja rautatiemarkkinoiden valvontaa tehostetaan.

Komission tarkoituksena on, että rautatiejärjestelmän rahoitukselle olisi tarjolla tehokkaita kannustimia ja jäsenvaltiot sitoutuisivat rataverkon kestävään ja vakaaseen rahoittamiseen. Ratamaksuissa jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon rautatiekaluston meluvaikutukset.

Rautatiemarkkinoille pääsyä pyrittäisiin helpottamaan mm. siten, että kaikille rautatieyrityksille on tarjolla liikenteen hoitamisen kannalta välttämättömät palvelut samoin ehdoin. Kansallisten sääntelyelinten riippumattomuutta ja toimivaltuuksia lisättäisiin. Lisäksi säätelyelimelle pitäisi turvata riittävät resurssit, jotta se voisi entistä tehokkaammin valvoa rautatiemarkkinoiden toimivuutta.

Suomi kannattaa esityksen yleisiä linjauksia. Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossakin jäsenvaltiot voivat vaikuttaa itse ratamaksun tasoon. Lisäksi jäsenmailla on oltava mahdollisuus määrittää, milloin ja minkälaisia meluun liittyviä ja mahdollisesti muita ratamaksun porrastuksia otetaan käyttöön.

Suomi pitää tärkeänä, että rautatieliikenteen sääntelyelimellä on riittävät edellytykset tehtävien hoitamista varten. Sääntelyelimen itsenäisyys on kuitenkin varmistettava muuten, kuin perustamalla uusi virasto.

Nyt annetulla direktiiviehdotuksella ei esitetä kotimaisen henkilöliikenteen avaamista kilpailulle.

Lisätietoja: ylitarkastaja Risto Saari, puh. 040 829 8132, hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 09 160 28470 tai 040 551 8332