null I lagen om transportservice finns inga bestämmelser om taxiresor som FPA ska ersätta

I lagen om transportservice finns inga bestämmelser om taxiresor som FPA ska ersätta

Tiedote 04.07.2018 17.50 fi sv

Folkpensionsanstalten (FPA) har konkurrensutsatt producenterna av de taxiresor den ersätter. De tjänsteproducenter som FPA konkurrensutsatt inledde sin verksamhet den 1 juli 2018, alltså samma dag som lagen om transportservice trädde i kraft. Att ändringen av verksamhetsmodellen inföll samma dag har förorsakat en del missförstånd i offentligheten.

I offentligheten har det förekommit nyheter om att FPA-skjutsar inte har körts inom alla landskaps områden. I största delen av landet har beställandet av resor samt förmedlingen, kombinerandet och ordnandet av transporter enligt FPA lyckats som förväntat. På några områden har tjänsteproducenterna dock inte lyckats sköta transporterna på det sätt som FPA förutsätter. FPA:s uppgift är att sörja för att avtalsenliga transporter sköts.

I lagen om transportservice finns bestämmelser om förutsättningarna för produktion av mobilitetstjänster, och på basis av dessa har man skapat ramar för en fungerande transportmarknad. Lagen om transportservice underlättar marknadstillträdet, kombinerandet av transporter och utnyttjandet av olika typer av materiel vid persontransporter.  I lagen finns det dock inga bestämmelser om offentligt stödda persontransporter såsom FPA-transporter, utan om dem föreskrivs det separat i sjukförsäkringslagen.

Beviljandet av nya taxitrafiktillstånd och körtillstånd för förare enligt lagen om transportservice inleddes den 2 juli 2018. Nya företagare och förare kunde således inte  inträda i branschen den 1 juli 2018, då FPA:s konkurrensutsatta tjänsteleverantörer inledde sin verksamhet. Av denna anledning har tjänsteproducenterna inte heller kunnat upphandla transporter av nya taxiföretagare eller kunnat utvidga sin egen verksamhet. Trafiksäkerhetsverket Trafi har redan mottagit ett stort antal nya taxi- och förartillståndsansökningar, och den vägen kommer utbudet att öka.

Ytterligare uppgifter:
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178