null Ilmailulaitos Finavia yhtiöitetään vuoden 2010 alussa

Ilmailulaitos Finavia yhtiöitetään vuoden 2010 alussa

Tiedote 28.04.2009 09.58 fi sv en

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 28.4.2009 liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta Ilmailulaitos Finavian yhtiöittämisestä 1.1.2010 alkaen. Ilmailulaitoksen nykyiset liiketoiminnot siirretään sellaisenaan perustettavalle osakeyhtiölle, joka on kokonaan valtion omistama. Perustettavan osakeyhtiön hallinnassa on Suomen lentoasemaverkon perusinfrastruktuuri ja lennonvarmistuspalvelujen tarjonta.

Osakeyhtiön perustehtävistä säädetään toimialakohtaisella lainsäädännöllä. Valtakunnallisesta lentoasemaverkosta annetaan oma erillislaki, johon sisältyvät EU:n niin sanotun lentoasemamaksudirektiivin mukaiset uudet vaatimukset. Sotilasilmailun hinnoittelusta ja erillispalveluista säädetään myös erillislaissa. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti yhtiöittämisen kanssa.

Ilmailulaitoksen yhtiöittäminen etenee siten, että liikenne- ja viestintäministeriö laatii hallituksen esityksen yhtiöittämislaiksi. Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioehdotukseen, joka annetaan syyskuussa 2009. Yhtiöittämisellä ei tule olemaan suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia. Osakeyhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet valmistellaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Perustettavan yhtiön omistajaohjaus tulee säilymään liikenne- ja viestintäministeriössä.

Yhtiöittämisen yhteydessä Ilmailulaitoksen palveluksessa 31.12.2009 oleva henkilöstö siirtyy perustettavan osakeyhtiön palvelukseen entisin ehdoin. Ilmailulaitokseen virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muutetaan työsuhteisiksi yhtiöittämislain mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön eläketurvan nykyinen taso säilyy ja lisäeläketurva rahoitetaan perustettavan yhtiön taseen kautta. Yhtiöittäminen ei vaikuta Ilmailulaitoksessa meneillään oleviin sopeuttamistoimiin.

Perustettavan yhtiön tase tulee perustumaan Ilmailulaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2009. Osakeyhtiö jatkaa Ilmailulaitoksen investointiohjelmaa suunnitellulla tavalla sisältäen myös Kehäradan rautatieaseman rakentamisen Helsinki-Vantaan lentoasema-alueelle (kustannusarvio 30 miljoonaa euroa). Lisäksi Ratahallintokeskus varautuu Viinikkalan rautatieaseman rakentamiseen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämistä varten.

Valtion liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos-ratkaisuun, jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n yhteismarkkinoille. Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän, joka on selvittänyt nykyisen liikelaitosmallin vaihtoehtoja ja valtion liikelaitosten toiminnan järjestämistä. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2009 loppuun.


Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068