null Inkomster från televisionsavgifter till Rundradion och till att utveckla televisionsverksamheten

Inkomster från televisionsavgifter till Rundradion och till att utveckla televisionsverksamheten

Tiedote 20.12.2007 15.23 sv

Rundradion Ab får under nästa år till sitt förfogande 415 miljoner euro av de medel som samlats in från televisionsavgifterna. Statsrådet fastställde den 20 december användningsplanen för televisions- och radiofonden för år 2008.

Televisionsavgifterna samlas in till statens televisions- och radiofond, ur vilken största delen av medlen används för Rundradions utgifter. Med medel ur fonden täcker man också de utgifter som uppkommer vid inkassering och kontroll av televisionsavgifterna.

Kommunikationsministeriet får 366 000 euro ur fonden för att utveckla televisions- och radioverksamheten.

Statsrådet beslutar årligen om fördelningen av medlen i televisions- och radiofonden. Televisions- och radiofonden sköts av Kommunikationsverket.

De koncessionsavgifter som de kommersiella televisionsbolagen betalar in till fonden upphör i början av nästa år. Televisions- och radioaktörerna betalar i fortsättningen en årlig övervakningsavgift till Kommunikationsverket. Med den täcks de utgifter som Kommunikationsverket har för övervakningen av televisions- och radioverksamheten.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887