null Komissio ehdottaa liikenteeseen poikkeussäädöksiä

Komissio ehdottaa liikenteeseen poikkeussäädöksiä

Tiedote 14.05.2020 14.14 fi sv en

Autoja Kehä III:lla (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)

Euroopan komissio antoi 29.4.2020 neljä liikennealan säädösehdotusta, joiden tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana. Ehdotuksilla lisätään joustavuutta ja poistetaan hallinnollisia esteitä tie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikenteessä sekä merenkulussa.

Valtioneuvosto toimitti lainsäädäntöehdotuksia koskevan kirjelmän eduskunnalle 14.5.2020. Muutossäädösten kiireellisyydestä johtuen valtioneuvosto antoi ehdotuksista ensin selvityksen eduskunnalle 7.5.2020.

Valtioneuvosto toteaa, että Suomi pitää tarpeellisena EU:n yhteisiä toimia ja sitä, että jäsenvaltioiden toimenpiteitä covid-19-kriisiin vastaamiseksi ja siitä ulospääsemiseksi pyritään yhteensovittamaan.

Satamapalveluasetus

Euroopan komissio ehdottaa, että väliaikaisella asetuksella muutettaisiin satamapalveluasetusta niin, että sallittaisiin satamien hallinnointielinten tai toimivaltaisten viranomaisten jättää satamainfrastruktuurimaksuja kantamatta, alentaa maksuja, pidentää maksuaikoja tai lykätä maksujen kantamista. Maksujen muutosten tulisi olla satamien käyttäjille läpinäkyviä, objektiivisia ja tasapuolisia. Asetusmuutos ei puuttuisi kansalliseen satamapalvelujen järjestämistapaan.

Väliaikainen säännös olisi voimassa 1.3.–31.10.2020. Komission ehdotus ei edellyttäisi muutoksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön

Valtioneuvosto nostaa esille sen, että komission ehdotus poikkeaa satamapalveluasetuksen periaatteista, joiden mukaan satamien tulee toimia satamainfrastruktuurimaksuissa taloudellisesti itsenäisesti ja kohdellen satamien käyttäjiä tasapuolisin ehdoin. Periaatteista poikkeaminen voi aiheuttaa markkinahäiriöitä maksujen hinnoittelussa, vääristää satamien välistä kilpailua ja heikentää satamien taloudellista kestävyyttä. Kuitenkin, toimenpiteen lyhytaikaisuuden vuoksi valtioneuvosto voi kannattaa mallia, jossa satamat voivat päättää vapaaehtoisesti hinnoittelun väliaikaisista muutoksista julkisen vallan siihen muutoin puuttumatta. Valtioneuvosto voi hyväksyä komission ehdotuksen asetuksen väliaikaiseksi muuttamiseksi.

Merenkulku ja sisävesiliikenne

Komissio ehdottaa, että poikettaisiin sisävesiliikenteen ammattipätevyyksiä koskevasta neuvoston direktiivissä 96/50/EY säädetystä velvollisuudesta, jonka mukaan pätevyyskirjan haltijan on 65 vuotta täytettyään läpäistävä kolmen kuukauden kuluessa ja sen jälkeen vuosittain lääkärintarkastus. Komissio ehdottaa, että velvoitetta käydä lääkärintarkastuksessa siirretään kuudella kuukaudella niissä tapauksissa, joissa kyseinen velvoite tulisi normaalioloissa täyttää 1.3.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.8.2020. Pätevyyskirja säilyisi voimassa tästä poikkeamisesta huolimatta.

Valtioneuvosto kannattaa lähtökohtaisesti komission tavoitetta joustavoittaa sisävesiliikenteen pätevyyskirjoja koskevia vaatimuksia 65 vuotta täyttäneiden lääkärintarkastuksia koskevien velvollisuuksien osalta covid-19-tartuntatautipandemian aiheuttamissa erityisoloissa.

Suomi on pääsääntöisesti jättäytynyt sisävesien ammattipätevyyksiä koskevan EU-sääntelyn ulkopuolelle eikä direktiiviä 96/50/EY koskevalla ehdotuksella ole suoraan vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön tai lain soveltamiseen. Suomi ei myöskään sovella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/1629 sisävesialusten teknisistä vaatimuksista.

Komissio ehdottaa määräaikojen pidentämistä myös merenkulun turvaamisen alaan kuuluvaan sääntelykokonaisuuteen. Ehdotuksen mukaan tiettyjen satamien turvatoimiin liittyvien tarkastusten ja harjoitusten suorittamisen määräaikaa pidennettäisiin, jos tarkastus tai harjoitus olisi suoritettava tai olisi tullut suorittaa aikavälillä 1.3.-31.8.2020. Lisäksi ehdotuksessa säädetään määräaikojen pidentämiseen liittyvästä menettelystä.

Meriliikenteen turvaamista koskevien määräaikojen pidentämisen osalta valtioneuvosto puoltaa ehdotusta, joka on tarpeen liikennesektorin toimivuuden ja kuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ajoneuvojen katsastus

Komissio ehdottaa poikkeuksia määräaikaiskatsastusten määräaikoihin ja katsastustodistuksen voimassaoloon.

Valtioneuvosto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että määräaikaiskatsastusten määräaikoja ja katsastustodistusten voimassaoloa olisi automaattisesti pidennettävä komission ehdotuksen mukaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden epidemiatilanteet poikkeavat huomattavasti toisistaan eikä kaikissa valtioissa ole säädetty esimerkiksi ulkonaliikkumiskielloista tai muista toimista, jotka tosiasiallisesti estäisivät määräaikaiskatsastusten suorittamisen. Lisäksi määräaikaiskatsastukset ovat tärkeä osa ajoneuvojen liikennekelpoisuuden varmistamista ja yleisen liikenneturvallisuuden ylläpitämistä. Katsastusten lykkäys vaikuttaa kielteisesti katsastustoimijoiden elinkeinotoimintaan ja alan työllisyyteen.

Mahdollisuus ajaa huonokuntoisilla ajoneuvoilla hidastaa myös ajoneuvokannan uusiutumista, mikä osaltaan vaikuttaa kielteisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Edellä mainituista syistä katsastuksen määräaikoja koskevasta sääntelystä tulisi voida poiketa yksittäisessä jäsenvaltiossa ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä. Jäsenvaltioilla tulisi olla omat olosuhteensa huomioon ottaen harkintaa poikkeuksen soveltamisessa ja mahdollisuus olla soveltamatta asetusta (ns. opt-out-mahdollisuus). Valtioneuvosto pitää coreperissa hyväksyttyä puheenjohtajavaltion trilogimandaattia hyvänä tältä osin, sillä siihen sisältyy opt-out-mahdollisuus.

Tieliikenteen ammattipätevyydet ja ajokortit

Komissio ehdottaa väliaikaisia muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyksiin. Tieliikenteen ammattipätevyyden haltijalta määräajoin vaadittava jatkokoulutus voitaisiin suorittaa kuuden kuukauden viiveellä, jos määräaika päättyisi 1.3.-31.8.2020 välisenä aikana. Tässä tapauksessa ammattitaitoa osoittavien todistusten voimassaolo jatkuu vastaavasti.

Ajokorttien, joiden voimassaolo päättyisi 1.3.-31.8.2020 välisenä aikana, voimassaolo jatkuisi kuusi kuukautta ajokorttiin merkitystä voimassaolon päättymispäivämäärästä.

Valtioneuvosto kannattaa komission asetusehdotusta tieliikenteen ammattipätevyyksiä ja ajokortteja koskien. Valtioneuvosto olisi pitänyt alun perin parempana kansallista joustavuutta poikkeuksista säätämisessä, mutta voi hyväksyä komission ehdotuksen huomioiden sen, että ehdotuksen nopea käsittely ja hyväksyminen EU:ssa vaikuttaa todennäköiseltä. Valtioneuvosto pitää Coreperissa vahvistettua trilogimandaattia hyvänä, koska siihen sisältyy mahdollisuus kansalliseen harkintaan ajokorttien osalta.

Valtioneuvosto tukee ehdotuksia ja pitää tärkeänä, että säädökset saadaan mahdollisimman pian voimaan, koska vallitsevassa covid-19-pandemiatilanteessa hallinnollinen joustavuus on tarpeen liikennesektorin toimivuuden ja kuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi.

Rautatieliikenne

Komissio ehdottaa, että EU:n neljännen rautatiepaketin teknisen osan direktiivien täytäntöönpanoaikataulua lykättäisiin kolmella kuukaudella (16.9.2020 saakka). Jäsenvaltiot ovat edelleen esittäneet, että täytäntöönpanoaikataulua lykättäisiin vielä vuoden 2020 loppuun asti. Suomi on jo pannut kansallisesti täytäntöön EU:n neljänteen rautatiepakettiin sisältyneet direktiivit 16.6.2019 alkaen. Näin ollen Suomi ei tarvitse tältä osin ehdotettua kolmen kuukauden tai tätä pidempää lisäaikaa.

Lisäksi komissio esittää rautatieliikenteen harjoittajilta edellytettävän turvallisuustodistuksen, rataverkon haltijoilta edellytettävän turvallisuusluvan, rautatieyritykseltä edellytettävän toimiluvan sekä veturinkuljettajan lupakirjan ja lisätodistuksen voimassa pitämisen jatkamista kuudella kuukaudella, jos luvat ja todistukset tulevat uusittavaksi tai niiden voimassaoloaika päättyisi 1.3.-31.8.2020 välisenä aikana. Myös toimiluvan edellytyksenä oleviin toiminnanharjoittajan vakavaraisuutta koskeviin säännöksiin esitetään joustavuutta.

Lentoliikenteen luvat

Komissio ehdottaa hallinnollisen taakan helpottamiseksi lisää joustavuutta lentoliikennettä ja maahuolintaa koskevien joidenkin lupien, kieltojen ja sopimusten jatkamiseksi, kun tarve johtuu koronakriisistä. Näin pyritään takaamaan toiminnan jatkuvuus.

Komission ehdotusten suhde kansalliseen lainsäädäntöön ehdotettuihin väliaikaisiin muutoksiin

Ehdotusten osalta on huomionarvoista, että eduskunnalle on annettu hallituksen esitys, jossa esitetään koronatilanteesta johtuen poikkeuksia muun muassa tieliikenteen ja rautatieliikenteen ammattipätevyyksiin sekä ajokorttien uusimiseen liittyvien lääkärintodistusten toimittamiseen. Komission asetusehdotuksen poikkeukset eroavat osin hallituksen esityksessä ehdotetuista.

Jotta vältytään ristiriitatilanteelta ja tulkintaongelmilta, liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut liikenne- ja viestintävaliokunnalle täydentävän vastineen, jossa esitetään ajokorttilain muuttamista koskevan lakiehdotuksen hylkäämistä kokonaan ja liikenteen palveluista annetun lakiehdotuksen kolmen pykälänpoistamista lakiehdotuksesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta on hyväksynyt hallituksen esitystä koskevan mietinnön.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission ehdotusten käsittely on aloitettu EU:n neuvoston työryhmissä 5.5.2020.

Tarkoituksena on saada ehdotuksille mahdollisimman pian Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston hyväksyntä.

EU:n neuvoston neuvottelumandaatit Euroopan parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin vahvistettiin Coreperissa 8.5.2020. Neuvottelumandaatti sisältää jäsenvaltiolle mahdollisuuden olla soveltamatta ajokortteja, katsastusta, ajopiirtureita ja liikennelupia koskevia poikkeuksia, mikäli valtio katsoo, ettei tilanne kansallisesti edellytä poikkeusten soveltamista.

Ehdotuksista on tarkoitus äänestää Euroopan parlamentin täysistunnossa 14.5.2020, jonka jälkeen EU:n neuvoston on tarkoitus hyväksyä säädökset kirjallisessa menettelyssä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi, p. 0295 34 2016

ammattipätevyydet ja ajokortit: yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532

katsastus: yksikön johtaja Elina Immonen, p. 0295 34 2126

satamapalveluasetus: erityisasiantuntija Juha Tervonen, p. 0295 34 2070

rautatieliikenne: liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295 34 2311

lentoliikenne: johtava erityisasiantuntia Päivi Jämsä, p. 0295 34 2138

meriliikenteen turva-asiat: erityisasiantuntija Antti-Jussi Lankinen, p. 0295 34 2759