Komissio ehdottaa TEN-verkolle turvallisuusdirektiiviä

Tiedote 30.11.2006 13.31 fi

EU:n komissio ehdottaa yleiseurooppalaiselle TEN-tieverkolle turvallisuusdirektiiviä. Direktiivi yhdenmukaistaisi EU-maiden käytäntöjä, joita sovelletaan tien rakentamisen ja ylläpidon eri vaiheissa aina rakentamispäätöksen tekemisestä käytössä olevien teiden arviointiin.

Suomessa TEN-verkkoon kuuluvat tärkeimmät päätiet ja vilkkaimmat poikittaisyhteydet Venäjälle. Suomen TEN-verkon kokonaispituus on noin 4070 km.

Direktiiviehdotus koostuu neljästä toimintalohkosta. Suunniteltaessa uusia teitä tai muutettaessa merkittävästi vanhoja teitä olisi arvioitava tiehankkeiden turvallisuusvaikutukset sekä se, miten hanke vaikuttaa muuhun tieverkkoon.

Uuden tien rakentamista tai vanhan kunnostusta valvottaisiin turvallisuusauditoinneilla. Tieverkkoa tulisi korjata erityisesti niillä tieosuuksilla, joilla tapahtuu eniten onnettomuuksia. Vaarallisiksi katsotuista tieosuuksista varoitettaisiin esimerkiksi opastetauluilla.

Käytössä oleville teille ehdotetaan tehtäväksi säännöllisiä tarkastuksia. Turvatarkastukset ovat rutiinitarkastuksia sekä tietöiden turvallisuusjärjestelyjen tarkastuksia.

Suomen hallitus suhtautuu onnettomuusalttiiden tieosuuksien merkitsemiseen kielteisesti, vaikka pitää direktiiviehdotusta muilta osin myönteisenä.

Hallitus katsoo, että Suomessa päätieverkko on aina joka tapauksessa paras ja turvallisin pitkämatkaisessa liikenteessä. Direktiivissä tarkoitetut TEN-verkon tiet ovat Suomessa tärkeimpiä pääteitä. Harkitsematon tien vaarallisuudesta varoittaminen voisi siirtää liikennettä alemmalle tieverkolle vielä vaarallisempiin olosuhteisiin.

Hallitus lähetti eduskunnalle direktiiviehdotusta koskevan kirjelmän 30. marraskuuta.Lisätietoja

yli-insinööri Juha Valtonen, puh. (09) 160 28615 tai 040 865 3690