null Komissiolta ehdotuksia rautatieliikenteen kilpailun lisäämiseksi

Komissiolta ehdotuksia rautatieliikenteen kilpailun lisäämiseksi

Tiedote 14.03.2013 13.41 fi sv

Euroopan komissio ehdottaa 30.1.2013 antamassaan neljännessä rautatiepaketissa, että rajat ylittävän rautatieliikenteen teknisiä ja hallinnollisia esteitä poistettaisiin ja markkinoille pääsyä helpotettaisiin.

Komission tavoitteena on lisätä rautatieliikenteen markkinaosuutta erityisesti EU:n sisäisessä henkilöliikenteessä ja kehittää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä.

Ehdotuksella komissio tavoittelee henkilöliikennepalvelujen avaamista kilpailulle. Komissio uskoo kilpailun tehostavan rautatiemarkkinoiden toimintaa ja tekevän rautatieliikenteestä kansalaisille houkuttelevamman liikkumisvaihtoehdon. Lisäksi komissio ehdottaa, että rataverkon haltijoiden olisi oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumattomia liikenteenharjoittajista.

Rautatiepaketilla komissio haluaa myös yhtenäistää Euroopan maiden kansallista rautatieturvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevia säädöksiä ja poistaa tarpeetonta kansallista sääntelyä.

Jatkossa Euroopan rautatievirasto myöntäisi EU-alueen rautatieyrityksille yhtenäiset turvallisuustodistukset ja rautatieyritysten käyttämälle kalustolle niin sanotun markkinoillesaattamisluvan. Tarkoitus on tehostaa lupamenettelyä ja poistaa siinä mahdollisesti esiintyvää syrjintää.

Kansalliset erityispiirteet ja valtioiden liikkumavara huomioitava

Hallitus pitää komission ehdotusten yleistä tavoitetta hyvänä, mutta korostaa, että säädöksissä tulisi ottaa paremmin huomioon jäsenvaltioiden kansalliset erityispiirteet. Suomen kohdalla ne ovat muun muassa Keski-Euroopasta poikkeava raideleveys, talviolosuhteet ja Suomen ja Venäjän välinen liikenne.

Hallitus pitää tärkeänä, että komission ehdottamia keinoja rautateiden henkilöliikennemarkkinoiden avaamisesta tarkastellaan vielä huomioiden vaikutukset Suomen rautatiejärjestelmään kokonaisuutena. Mahdollisessa kilpailun avaamisessa olisi varmistettava erityisesti palvelujen tehokkuus, turvallisuus ja saatavuus sekä henkilöstön tasa-arvoinen asema. Jäsenvaltioille tulee varmistaa riittävä liikkumavara kansallisten erityispiirteiden asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi.

Lupien myöntämiseen liittyvissä kysymyksissä hallitus katsoo, että uudet menettelyt ovat perusteltuja lähinnä usean maan välisessä liikenteessä käytettävän kaluston osalta. Lisäksi hallitus pitää tärkeänä, että uudistuksissa huomioidaan asiakkaiden näkemykset ja tarpeet. Euroopan rautatieviraston on pystyttävä turvaamaan lupa-asioiden käsittelyssä hakijoiden tasapuolinen kohtelu, joka koskee hakemusten ja käsittelyn kieltä, lupaneuvontaa, asioiden käsittelyaikoja, lupien hinnoittelua sekä muutoksenhakua. Muutokset eivät myöskään saa johtaa päällekkäiseen työhön Euroopan rautatievirastossa ja kansallisissa viranomaisissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt rautatieliikenteen henkilöliikenteen kilpailun avaamisen vaikutuksia. Selvitysmies dosentti Juha Honkatukian selvitys valmistui joulukuussa 2012.

Hallitus antoi eduskunnalle selvityksen EU:n komission esityksestä uusiksi rautateitä koskeviksi säädöksiksi 14. maaliskuuta 2013.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 16001 ja
neuvotteleva virkamies Risto Saari, p. 0295 34 3211 (markkinoiden vapauttamiseen liittyvät asiat)
hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470 (teknisiin ja hallinnollisiin muutoksiin liittyvät asiat)