Kommunikationsministeriet 120 år - Strävan efter maximering av effektiviteten hos sjöfarten

Uutinen 21.12.2012 13.22 fi sv

Sjöfarten är oumbärlig för Finland. I sjöfartsstrategin som är under förberedelse samlas en helhetsmässig syn på hur sjöfarten i fortsättningen på bästa sätt betjänar hela landet. Enligt den ena av strategins ledare, regeringsråd Lolan Eriksson har de olika instanserna ivrigt deltagit i arbetet med strategin.

- Utifrån hösten kan man säga, att processen fungerat bra. Arbetet utförs på ett genuint sätt tillsammans med olika ministerier och intressentgrupper, beskriver Eriksson förberedelserna som inleddes förra juni. Arbetsgruppen fortsätter till slutet av år 2013.
I administrationen har man övergått till ett trafiksystemtänkande, och trafikformade enheter finns inte längre. Uppgörandet av sjöfartsstrategin grundar sig på den trafikpolitiska redogörelsen och är en del av det nya helhetsmässiga tänkandet. Sjöfarten granskas omfattande ur ett ekonomiskt, näringslivsmässigt, sysselsättnings-, miljönorms- och säkerhetsperspektiv.
- Trafikförvaltningen har ändrats mycket under de senaste åren, och strategiprocessen är väldigt välkommen i detta skede inom hela trafikförvaltningen, säger Eriksson.
- I arbetet deltar även andra ministerier på ett centralt sätt. Med tanke på ny teknologi och alternativa bränslen för fartyg, är de en central del av Arbets- och näringsministeriets kompetensområde. I verkligheten gör vi upp en strategi för hela den offentliga förvaltningen, för hur sjöfarten kan tjäna Oy Finland Ab.

Miljöfrågor nu vardag

Enligt Eriksson finns det ett behov av ett helhetsmässigt synsätt, eftersom sjöfarten är en nyckelbransch för hela samhället. Exempelvis sköts ca 90 procent av Finlands export och ca 70 procent av importen till havs.
- Det har skett förändringar i sjöfarten under de senaste åren. Miljöfrågor och -krav har fått en framträdande roll, och samtidigt har de global ekonomiska svårigheterna återspeglats i Finlands näringsstruktur och transportbehov, säger Eriksson.
Avsikten är att forma verksamhetsriktlinjer för sjöfartens framtid. Som en del av sjöfartsstrategin gör Tammerfors tekniska universitet upp en scenariogranskning, som blir klar i början av 2013. I granskningen ingår såväl globala variabler som Finlands närområde.
- Med hjälp av scenariot strävar vi efter att föra fram de saker, som i hög grad påverkar sjötransporter. Samtidigt analyserar vi vilka av dem vi själva kan påverka och vilka vi inte kan påverka, beskriver Eriksson arbetet.

Målet är ett omfattande samarbete

Ett av målen inom sjöfartsstrategin är att få de olika instanserna i Finland att samarbeta inom sjöfarten och dess randvillkor samt havsklustret.
- Varje aktör kan för sin egen del delta i hanteringen av gemensamma frågor. Som praktiska fall kan man fundera över hur rederierna på bästa sätt kunde övergå till fartyg som använder nya bränslen och vilka slags fraktavtal som sluts i fortsättningen, nämner Eriksson som exempel.
- Frågan är, om man kan skapa win-win-situationer. Vi har nu en bra möjlighet att tillsammans diskutera dessa frågor.
En gemensam och helhetsmässig syn på sjöfarten är till nytta då Finland driver sina intressen på internationella arenor. Enligt Eriksson lyssnar man på Finland ute i världen, eftersom man här har motiverade synsätt och specialkunnande bland annat inom sjöfart vintertid.

Faktaruta: Ryssland deltar i Östersjöarbetet
- Den internationella sjöfartsorganisationen IMO är den främsta organisationen som påverkar regleringen av sjöfarten. Bestämmelser i anslutning till fartyg dras upp inom IMO. Även EU påverkar sjöfarten.
- Staterna runt Östersjön samarbetar inom ramen för avtalet och kommissionen för skyddet av Östersjöns marina miljö HELCOM. Samarbetet inleddes redan på 1970-talet.
- Betydelsen av samarbetet mellan staterna kring Östersjön framhävs av att Ryssland deltar jämbördigt med de andra staterna. Även EU har en egen Östersjöstrategi, men Ryssland som inte är medlem i unionen omfattas inte av den.
- Att Östersjön förblir trygg är viktigt för Finland, eftersom sjötransporterna på Östersjön ökar mer än i Europa i övrigt. Detta ökar även risken för allvarliga olyckor.

Texten är skriven av Hasse Härkönen.