Kommunikationsministeriet utvecklar sin lagberedning

Tiedote 12.04.2019 13.05 fi sv en

Kommunikationsministeriet ökar de personalresurser som används för lagberedning, förtydligar arbetssätten och anvisningarna för arbetet, förbättrar uppföljningen och effektiviserar inskolningen av lagberedare. Dessa åtgärder, som vidtas omedelbart, baserar sig på den utredning om hur lagberedningen bör utvecklas som gjorts av kommunikationsministeriet och Östra Finlands universitet.

Behovet av att utveckla lagberedningen accentuerades 2017 då omfattande reformprojekt bereddes vid ministeriet, såsom lagen om transportservice, vägtrafiklagen och ämbetsverksreformen inom förvaltningsområdet. I samband med dessa projekt märkte man att det finns skäl att utvärdera den nuvarande lagberedningen, liksom på vilket sätt beredningen bör utvecklas.

Östra Finlands universitet analyserade de regeringspropositioner som kommunikationsministeriet utarbetade 2017–2018 samt riksdagens betänkanden och utlåtanden om dem. Dessutom intervjuades tretton lagberedare och tre avdelningschefer om beredningen av lagar och andra författningar.

I utredningen konstaterades det att de centrala problemen i lagberedningen är tidspress och resursbrist, otillräcklig utvärdering av konsekvenser och alternativ samt hur responsen från remissbehandlingen beaktas i regeringens propositioner.

Anvisningarna förtydligas

Ministeriets egna anvisningar för beredningen av lagar och andra författningar uppdateras. Utgångspunkten är att varje lagstiftningsprojekt bereds av två tjänstemän eller en separat arbetsgrupp. Vid konsekvensbedömningen utnyttjas kunnandet hos det ekonomiexpertteam som tillsattes i början av 2019. I anvisningarna ska det också närmare redogöras för hur lagar och deras konsekvenser samt verkställandet ska följas upp i efterhand.

Erfarenheterna av utbildning som riktar sig till lagberedare har varit goda. Det utbildningsprogram som inbegriper tre ministerier och som genomfördes tillsammans med Östra Finlands universitet upphörde i mars 2019, och nu pågår ett program som inbegriper fem ministerier. Utbildningarna ska bli gängse praxis. Dessutom inrättas vid ministeriet en intern samarbetsgrupp som stöd för lagberedningen, och inom nätverket av lagberedare fördjupar man sig ytterligare i beredningen av lagar och andra författningar och de tekniska kraven på beredningen.

Ytterligare information

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 5800 894