null Kouluhankkeen väliraportti: Opettajat oppimaan verkon käyttöä opetuksessa

Kouluhankkeen väliraportti: Opettajat oppimaan verkon käyttöä opetuksessa

Tiedote 29.01.2010 14.15 fi

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) koulun arjessa -hanke esittelee väliraportissaan toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, joiden avulla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä saadaan edistettyä ja vakiinnutettua Suomen kouluissa.

Keskeiseksi kysymykseksi väliraportin ehdotuksissa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä verkkopalveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet.

Ehdotukset koskevat yhteyksiä ja laitteita, pedagogisia malleja, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin kehittämistä sekä koulujen ja yritysten kumppanuutta.

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää välttämättömänä, että koulu ja opiskelu muuttuvat niin, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada tietoyhteiskunnan uudet kansalaistaidot jo koulussa.

- Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet muuttavat perinteistä pedagogiikkaa. Nettisukupolvi on elänyt koko ikänsä tietotekniikan keskellä. Tämä kokemus on valjastettava muuhunkin kuin viihdekäyttöön. Koulu on tähän parhaita paikkoja ja ajankohtia, ja siksi opetustapojen täytyy seurata aikaansa, Lindén sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön, Opetushallituksen ja elinkeinoelämän yhteinen kouluhanke käynnistettiin keväällä 2008 ja se päättyy vuoden 2010 lopussa. Hankkeen puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen. Hanke sisältyy hallitusohjelmaan.


Opetuksen verkkopalvelut
tehokäyttöön

Väliraportissa todetaan, että koko kouluyhteisöltä edellytetään nykyisin monipuolista mediaosaamista. Se tarkoittaa taitoa ja kykyä ottaa tieto- ja viestintätekniset välineet ja verkon palvelut laajalti osaksi arkipäivän työskentelyä. Näihin taitoihin sisältyvät myös kriittinen ajattelu, luovuus, sosiaaliset taidot sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaidot.

Selvitysten mukaan suuri osa opettajista ei käytä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hyväkseen opetuksessa. Opetushenkilöstön pedagogisesta osaamisesta huolimatta tietämyksen soveltaminen käytäntöön ja innovatiivisuus uusissa toimintaympäristöissä on verrattain ohutta.

Toinen ongelma on välineiden ja infrastruktuurin puutteellisuus. Opettajilta ei voida edellyttää välineiden monipuolista ja luovaa opetuskäyttöä, jos heidän käytössään ei ole tarvittavia ajanmukaisia työkaluja. Luokissa ja opettajien henkilökohtaisessa käytössä on oltava tieto- ja viestintäteknisiä välineitä, joilla suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta.


Yhteydet ja laitteet kuntoon,
opettajille lisää valmiuksia

TVT koulun arjessa -hanke listaa useita konkreettisia toimia onnistuneen tieto- ja viestintätekniikan käytön edellytyksiksi.

Nopeat tietoliikenneyhteydet ja kunnon työvälineet on taattava kaikkiin kouluihin. Opettajat tarvitsevat henkilökohtaisen päätelaitteen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opetustilat tulee varustaa tarvittavin tietoteknisin erityisvälinein ja ohjelmistoin. Oppilaille tarjotaan työvälineet henkilökohtaiseen tiedonkäsittelyyn sekä yhteisöllisen opiskelun välineiden hyödyntämiseen. Opettajien ja oppilaiden tukipalvelut on myös saatava kuntoon.

Valtaosalla vastavalmistuneista opettajista ei ole riittäviä taitoja tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. Opettajankoulutus tulisikin saada vastaamaan nykykoulun vaateita. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen ja riittävä mediataito ovat osa nykyistä opettajan ammattitaitoa. Myös opettajien täydennyskoulutuksessa tarvitaan lisää innovatiivisia menetelmiä.

Opettajankoulutuksen tutkintovaatimuksiin tulisi kirjata tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista ja mediataitoa kehittävät opintokokonaisuudet ja kurssit.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön järjestäminen uuden koulun edellyttämälle tasolle vaatii tahtoa ja konkreettisia toimenpiteitä valtion ja kuntien päättäjiltä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä vauhdikkaasti ja nopealla aikataululla, kouluhankkeen väliraportissa todetaan.

Koulujen muutos on myös tehtävä taloudellisesti mahdolliseksi. Valtion ja kuntien tulee budjetoida riittävä rahoitus ja resurssit suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi.

Seuraavia opetussuunnitelman perusteita laadittaessa tulee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja mediataidon kehittämiseen liittyvät asiat kirjata niin, että haluttu tahtotila ja osaamistaso saavutetaan.

Lisätietoja

TVT koulun arjessa -hankkeen puheenjohtaja, pääjohtaja Timo Lankinen, Opetushallitus, puh. 040 348 7154
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, LVM, puh. (09) 160 28671 tai 040 505 6124

TVT koulun arjessa -hankkeen väliraportti on luettavissa Arjen tietoyhteiskunnan verkkosivuilla www.arjentietoyhteiskunta.fi