null Laivaväen pätevyyskirjojen voimassaoloa pidennetään koronaepidemian vuoksi

Laivaväen pätevyyskirjojen voimassaoloa pidennetään koronaepidemian vuoksi

Tiedote 28.01.2021 11.15 fi

Rahtilaivoja merellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lyhyelle lausuntokierrokselle lakiehdotuksen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon pidentämisestä. Pidentäminen olisi väliaikainen.

Ehdotuksen mukaan viimeistään 30.6.2021 päättyvien pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolo jatkuisi ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jolloin niiden voimassaolo päättyy.

Laivaväen pätevyyksiä koskevilla muutoksilla pyritään turvaamaan merenkulkuun liittyvien elinkeinojen harjoittaminen koronaepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Muutoksilla pyritään myös turvaamaan riittävä pätevien merenkulkijoiden määrä epidemian aikana.

Lisäksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin lisättäisiin väliaikainen säännös, jolla pidennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston mahdollisuutta myöntää erivapauksia myös aluksella vaadituista lisäpätevyyksistä.

Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annetun lain merimieslääkäreitä ja rautatielääkäreitä koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimuksia täsmennettäisiin siten, että kelpoisuutta ei voisi saada henkilö, jonka oikeuksia toimia lääkärin ammatissa on rajoitettu tavalla, joka rajoittaa toimimista rautatielääkärinä tai merimieslääkärinä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Liikenteen palveluista annetun lain 109 b § ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n 5 momentti olisivat voimassa 30.6.2021 saakka.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt. Lausuntoaika päättyy 4.2.2021.

Lausuntoajan päätyttyä lakimuutoksen valmistelu jatkuu virkatyönä. Lakiesitystä valmistellaan kiireellisenä koronatilanteesta aiheutuneista akuuteista muutostarpeista johtuen.

Lisätietoja

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175

hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 040 580 0894