Liikenne- ja teleneuvostossa esillä matkustajien oikeudet ja tietoyhteiskunnan tulevaisuus

Tiedote 15.12.2009 14.41 fi

EU:n liikenne- ja teleneuvosto kokoontuu viikon lopulla Brysselissä. Neuvoston on tarkoitus saada aikaan poliittinen yhteisymmärrys asetusehdotuksesta linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista. Asetusehdotuksella pyritään vahvistamaan erityisesti liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevia erityistoimenpiteitä sekä matkan peruuntumiseen ja viivästymiseen liittyviä matkustajien oikeuksia.

Viestintäministerien tarkoituksena on hyväksyä neuvoston päätelmät i2010-strategian jatkosta ja taajuusylimäärästä sekä päätöslauselma tieto- ja verkkoturvallisuudesta. Päättyvä i2010 pohjustaa EU:n uutta tietoyhteiskuntastrategiaa.

EU:n liikenneministerit kokoontuvat 17. joulukuuta. Suomea kokouksessa edustaa liikenneministeri Anu Vehviläinen. Viestintäministerien kokouksessa perjantaina 18. joulukuuta Suomen edustajana on viestintäministeri Suvi Lindén.

Linja-auto ja ilmailu
liikenneministerien listalla

Suomi pitää asetusehdotuksen tavoitetta eli matkustajien oikeuksien parantamista erittäin tärkeänä. Ehdotuksen käsittelyn aikana Suomi katsoi, että asetuksen soveltamisalassa tulisi ottaa huomioon linja-auton liikenteen erilaiset muodot ja olosuhteet. Suomessa linja-autoliikenteen erityispiirteenä on runsas pienten perheyritysten määrä, noin 200 tällaista yritystä.

Ministereille raportoidaan komission esityksestä, jossa määritetään se, miten älykkäät liikennejärjestelmät tulisi ottaa EU:ssa käyttöön. Ehdotuksella luodaan raamit, jotka tukevat älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä EU:n alueella. Suomi tukee ehdotuksen tavoitteita.

Ministerit saavat tiedonannon ilmailun turvamaksuja keräämisen periaatteista. Direktiiviehdotuksessa vahvistetaan mm. se, että lentoasemien turvallisuusmaksujen perinnässä tunnustetaan perusperiaatteiksi syrjimättömyys, avoimuus ja kustannusvastaavuus. Suomi pitää välttämättömänä, että direktiivissä hyväksytään verkostomalli turvamaksujen perinnässä. Suomi korostaa, että tämä mahdollistaa yhtenäisen turvamaksujärjestelmän käyttöönoton koko lentoasemaverkostolla.

Ministerien on tarkoitus hyväksyä komission päätelmät kestävästä tulevaisuuden liikenteestä. Tiedonanto on valmistelua EU:n seuraavaan pitkän aikavälin liikennepoliittiseen ohjelmaan. Suomi korostaa, että liikenteen pitkän aikavälin suunnittelussa on otettava huomioon ympäristö, kokonaisvaltainen liikennejärjestelmä-ajattelu ja liikenneyhteydet kolmansiin maihin.

Kokouksen yhteydessä liikenneministeri Vehviläinen nostaa esille EU:n ja kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n neuvotteleman MARPOL-sopimuksen. Erityisesti Vehviläinen haluaa lisätietoja siitä, miten komission jo viime kesäksi lupaamat tutkimukset rahtialusten uusien rikkipäästörajojen taloudellisista vaikutuksista ovat edenneet. MARPOL-sopimuksella määritetään merenkulun maailmanlaajuisen ympäristönsuojelun säännökset. Suomi on myös ilmoittanut IMO:lle, ettei se voi toistaiseksi saattaa voimaan rikkipäätöstä.

Viestintäministerit valmistelevat
uutta tietoyhteiskuntastrategiaa

EU:n i2010-ohjelma on saamassa jatkoa. Uuden strategian valmistelua pohjustetaan neuvostossa käytävällä keskustelulla. Suomen näkemyksen mukaan EU:n tietoyhteiskuntapolitiikan keskeisimpinä tavoitteina tulisi olla mm. nopeiden laajakaistayhteyksien ulottaminen kaikkien eurooppalaisten käyttöön sekä julkisesti tuotetun tiedon avaaminen.

Television digitalisoitumisen myötä EU:ssa vapautuu huomattava määrä arvokkaita taajuuksia. Euroopan komissio on linjannut, että televisiolähetyksiltä vapautunut taajuusylimäärä 800 megahertsin alueella osoitettaisiin teknisesti yhdenmukaisin ehdoin sähköisten palvelujen käyttöön koko EU:ssa. Neuvostossa jäsenmaiden on tarkoitus sitoutua yleisellä tasolla komission linjauksiin.

Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä myös päätöslauselma verkko- ja tietoturvallisuuden parantamiseksi Euroopassa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jaana Heikkinen (liikenneasiat), puh. 040 356 5670
neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen (viestintäasiat), puh. 040 776 7687