Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää lainvalmisteluaan

Tiedote 12.04.2019 12.59 fi sv en

Lakikirja ja puunuija (Kuva: LVM / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö lisää lainvalmisteluun käytettäviä henkilöresursseja, selkeyttää työn ohjeistusta ja toimintatapoja, parantaa seurantaa sekä tehostaa valmistelijoiden perehdyttämistä. Nämä välittömästi käynnistyvät toimet perustuvat LVM:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteiseen selvitykseen lainvalmistelun kehittämisestä.

Tarve lainvalmistelun kehittämiseen vahvistui vuoden 2017 aikana, jolloin ministeriössä valmisteltiin laajoja uudistushankkeita kuten liikennepalvelulakia, tieliikennelakia ja hallinnonalan virastouudistusta. Näissä hankkeissa havaittiin, että valmistelun nykytilaa on aihetta arvioida, samoin kuin sitä, kuinka valmistelua tulisi kehittää.

Itä-Suomen yliopisto analysoi ministeriön vuosina 2017-2018 laatimat hallituksen esitykset sekä niitä koskeneet eduskunnan mietinnöt ja lausunnot. Lisäksi säädösvalmistelusta haastateltiin 13 valmistelijaa ja kolme osastopäällikköä.

Selvityksessä lainvalmistelun keskeisiksi ongelmiksi todettiin aikataulu- ja resurssipaineet, vaikutusten ja vaihtoehtojen riittävä arviointi, ja lausuntokierrosten palautteen huomioiminen hallituksen esityksissä.

Ohjeistusta selkeytetään

Ministeriön omat säädösvalmisteluohjeet päivitetään. Lähtökohtana on, että jokaista säädöshanketta valmistelee kaksi virkamiestä tai erillinen työryhmä. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään vuoden 2019 alussa perustun ekonomistitiimin osaamista. Ohjeisiin kirjataan tarkemmin myös, kuinka lakeja ja niiden vaikutuksia sekä toteutumista seurataan jälkikäteen.

Lainvalmistelijoille kohdennetusta koulutuksesta on hyviä kokemuksia. Yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettu kolmen ministeriön koulutusohjelma päättyi maaliskuussa 2019, ja nyt on meneillään viiden ministeriön ohjelma.

Koulutuksista tehdään pysyvä käytäntö. Lisäksi ministeriöön perustetaan lainvalmistelun tueksi sisäinen yhteistyöryhmä, ja lainvalmistelijoiden verkostossa paneudutaan vielä syvällisemmin säädösvalmisteluun ja sen teknisiin vaatimuksiin.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 040 5800 894