Liikenne- ja viestintäministeriön budjetti tuo lisärahaa rautateille

Tiedote 05.10.2011 11.30 fi sv

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 375,4 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2012.

Liikennepolitiikkaan esitetään yhteensä 1 904,1 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 661,9 miljoonaa. Viestintäpolitiikkaan ohjataan 20,3 miljoonaa euroa.

Liikenneministeri Merja Kyllösen mukaan junaliikenteen luotettavuuden lisääminen ja häiriöherkkyyden vähentäminen on hallitukselle tärkeää.

- Ratojen kunnostukseen ohjataan ensi vuonna 20 miljoonaa euroa lisää rahaa. Sillä saadaan tehtyä noin 30 km pahimpien routavaurioiden korjauksia, 100 km vanhentuneiden kannatinlankojen uusimisia ja 150 km yli-ikäisten kiskojen vaihtoja, Kyllönen sanoo.

Lisäpanostus ratojen kunnostukseen nousee 20 miljoonasta aina 35 miljoonaan euroon asti vuoteen 2015 mennessä.

- Käynnistämme elinkeinoelämälle tärkeitä liikenneinvestointeja. Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä, eli tietä E18 Turusta Vaalimaalle, rakennetaan lisää moottoritietasoiseksi, kun Kotkan ja Koskenkylän välisen osuuden työt alkavat ensi vuonna, Kyllönen sanoo.

- Pohjoisen Suomen tärkein investointi on Pohjanmaan ratahankkeen loppuunsaattamisen varmistaminen. Hanke on kokonaisuudessaan yksi Suomen suurimmista liikennehankkeista, Kyllönen muistuttaa.


Käynnistettävät
liikennehankkeet

Käynnistettävien liikennehankkeiden kustannusarvio on yhteensä 238 miljoonaa euroa, joka jakautuu vuosille 2012-2016.

Vuonna 2012 käynnistetään tiehankkeet E18 Koskenkylän ja Kotkan välisen tieyhteyden parantaminen, Valtatie 12 Tampereen rantaväylä ja Turun sataman tieyhteys Suikkilantie. Tampereen rantaväylä ja Turun sataman tieyhteys toteutetaan kuntien jälkirahoituksella. Hallitus on sopinut riihessä Pisara-radan selvitystyön käynnistämisestä.

E18 Koskenkylä-Kotka rakentaminen moottoritieksi päätettiin vuoden 2010 talousarviossa toteuttaa 650 miljoonan euron elinkaarirahoitushankkeena. Tästä hankkeesta toteutetaan erillisenä Kotkan päässä Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymien parantaminen ja meluntorjunnan tehostaminen nykyisellä moottoritiellä Kyminlinnan ja Rantahaan välillä.

E18 Koskenkylä-Kotka -hankkeesta on hankintasuunnitelmaa muutettu siten, että erillisurakoina voidaan hankkia tieosuuden telematiikka sekä pääosin Kotkan kaupungin rahoittama eritasoliittymä. Koskenkylä-Kotka -erillishankkeen kustannusarvio on 33 miljoonaa euroa, josta Kotkan kaupungin osuus 15,5 miljoonaa euroa.

Tampereen rantaväylä parantaa sekä Tampereen keskustan maankäyttöä että edistää katuverkon ja liikennejärjestelyjen kehittämistä. Siksi kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on kaksi kolmasosaa.

Rantaväylän valmistuttua Tampereen keskusta-alueen maankäyttö tehostuu, liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat ja liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille. Myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat, liikennemelu, päästöt ja nykyisen tien estevaikutus vähenevät ja lähialueiden asuinviihtyvyys ja yhteydet keskustaan paranevat. Hankkeen kokonaisarvo on 185 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 61 miljoonaa.

Turun satamayhteyden parantamiseksi satamaan johtava Suikkilantie rakennetaan nelikaistaiseksi Pansiontien ja Suikkilan eritasoliittymän välillä ja liittymien ramppijärjestelyjä parannetaan. Näillä toimilla paranevat liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, kevyen liikenteen yhteydet ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset Turun satama-alueella. Lisäksi raskaan liikenteen haitat vähenevät Turun keskustassa.

Turun kaupungin rahoitusosuus on 50 prosenttia hankkeen menoista. Hanke on tarkoitus toteuttaa jälkirahoitteisena siten, että Turun kaupunki rahoittaa väliaikaisesti väylän toteuttamisesta aiheutuvat kaikki arvonlisäverolliset kustannukset, joista valtio maksaa oman osuutensa takaisin kaupungille korottomana viimeistään vuonna 2014. Parannuksen kokonaishinta on 20 miljoonaa euroa.


Seinäjoen ja Oulun välisen
rataosuuden rahoitus jatkuu

Meneillään olevia väylähankkeita jatketaan. Niihin hallitus esittää 511,8 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi elinkaarihankkeisiin hallitus esittää 47,9 miljoonaa euroa. Elinkaarihankkeista Järvenpää-Lahti -hankkeen sopimus päättyy vuonna 2012.

Seinäjoki-Oulu -ratayhteyden palvelutason parantaminen etenee suunnitellusti. Hallitus esittää vuoden 2012 budjettiin perusparannuksen loppuunsaattamiseksi 344 miljoonan euron valtuutta ja 100 miljoonan euron määrärahaa.

Lisäksi vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on esitetty, että Kokkola-Ylivieska -välin toinen raide toteutetaan perinteisellä budjetointimallilla ja luovutaan elinkaarirahoitusmallista. Ratayhteyden perusparannus on valmis 2017, jolloin valmistuu myös Kokkola-Ylivieska -välin kaksoisraide.

Valtio osallistuu Länsimetron rakentamiskustannuksiin enintään 30 prosentilla. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen. Vuoden 2012 budjettiesityksessä on metrohankkeeseen osoitettu 35 miljoonaa euroa. Tällä osallistutaan vuoden 2011 arvioituihin kustannuksiin.

Lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon varataan miljoona euroa. Rahat käytetään Seinäjoen Rengonharjun kentän säännöllisen reittiliikenteen piirissä olevan sekä Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin sekä ylläpitoon.

Hallitus esittää vuodelle 2012 valtionavustusta yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Metsäautoteiden kunnostamiseen on ohjattu vuosina 2009-2011 ylimääräinen 10 miljoonaa euroa vuodessa. Väliaikaiseksi tarkoitettu teemapaketti loppuu sovitusti.


Perusväylänpitoon
935,4 miljoonaa euroa

Perusväylänpitoon kuuluvat väylien päivittäinen ylläpito ja hoito, loppuun käytettyjen rakenteiden korvaaminen, liikenteen ohjaus sekä pienet investoinnit. Etusijalle asetetaan teiden, ratojen ja vesiväylien päivittäinen liikennöitävyys.

Teiden kunnossapitoon kohdennettaisiin 528 miljoonaa, ratoihin 315 miljoonaa ja meriväyliin 92 miljoonaa euroa. Korjauksiin ja ylläpitoinvestointeihin kohdennettaisiin noin 290 miljoonaa euroa. Ratojen kunnostukseen ohjataan 20 miljoonaa euroa lisää rahaa. Sillä saadaan tehtyä noin 30 km pahimpien routavaurioiden korjauksia, vanhentuneiden kannatinlankojen uusimisia 100 km ja 150 km yli-ikäisten kiskojen vaihtoja.


Valtiolta avustusta
merenkulkuun ja joukkoliikenteeseen

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin esitetään 202,1 miljoonan euron määrärahaa.

Tästä käytetään meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen 86,4 miljoonaa ja Saimaan luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa.

Junien kaukoliikenteen ostoihin käytetään 32,7 miljoonaa euroa. Junien lähiliikenteen palveluja ostetaan 9,7 miljoonalla eurolla.

Alueellisen ja paikallisen bussi- ja taksiliikenteen ostoihin sekä seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennusten tukemiseen käytetään 39,9 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikennettä avustetaan 9,3 miljoonalla eurolla.

Saariston yhteysalusliikennettä ostetaan 11 miljoonalla eurolla. Rahoitus on turvattu LVM:n hallinnonalalla menoja uudelleen kohdentamalla.


Laajakaista kaikille -hanke
etenee

Valtakunnallisen laajakaistaverkon rakentaminen jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille esitetään 11 miljoonan euron tukea. Tuen saajista päättää Viestintävirasto maakuntien liittojen esityksestä.¬
Valtioneuvosto asetti vuonna 2008 tavoitteeksi, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkialla maassa on saatavilla 100 megabitin yhteydet mahdollistava valokuitu- tai kaapeliverkko tai muu vastaava verkko enintään kahden kilometrin päässä asunnosta tai organisaation toimipaikasta.

Viestintäviraston toimintamenoihin esitetään 8,8 miljoonaa euroa. Vähemmistökielten lehdistötuki säilyy ennallaan 0,5 miljoonana eurona.

Lisätiedot

liikenneministerin erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 0400 165 004
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871 (liikenneasiat)
ylijohtaja Juhapekka Ristola, p. 0400 788 530 (viestintäasiat)
talousjohtaja Jaana Kuusisto, p. 09 160 28706 tai 040 837 8839