Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 miljardia euroa

Tiedote 08.08.2012 14.28 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 910,5 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2013. Budjetin loppusummaa kasvattaa eniten Yleisradion rahoitusuudistus.

Liikennepolitiikan lohkolle ehdotetaan yhteensä 1 922,1 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 651,7 miljoonaa. Viestintäpolitiikan lohkolle ehdotetaan 524 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2013 on pääosin ministeriön oman ehdotuksen mukainen.

Hallitus on vahvistanut kehykset vuoteen 2016 asti. Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus vuodelle 2013 noudattaa pääosin kehyksiä


Liikennepoliittisen selonteon
toteutus alkaa

Hallitus antoi huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon, jonka kymmenvuotisen kehittämisohjelman hankkeita aletaan toteuttaa tulevalla budjettikaudella. Hallituskaudella käynnistettävien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on noin 1 000 miljoonaa euroa. Painopistettä siirretään suurista kehittämishankkeista nykyisen liikenneväyläverkon kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Uusina, selontekoon liittyvinä hankkeina ehdotetaan vuonna 2013 aloitettavaksi Kehä III:n toinen vaihe sekä tie-, meri- ja rataliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen.

Kehä III:n toinen vaihe sisältää Lentoasemantien ja Tikkurilantien eritasoliittymien rakentamisen ja bussiramppien parantamisen, kolmansien kaistojen rakentamisen Lahdentien ja Hakunilan eritasoliittymien välille, uusien ramppien rakentamisen Porvoon väylän liittymään ja liikenteen hallintajärjestelmän Kehä III:n ja Porvoon välille.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 150 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus on 110 milj. euroa ja Vantaan kaupungin 40 milj. euroa. Lisäksi Vantaa rahoittaa valtion osuutta väliaikaisesti 50 milj. eurolla. Käynnistysmääräraha vuonna 2013 on 10 milj. euroa.

Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusimisen kokonaiskustannukset ovat 90 milj. euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2013-2018. Vuonna 2013 käynnistysmääräraha on 5 milj. euroa.

Ohjausjärjestelmien uusimishanke koostuu seuraavista osa-alueista: Rautatieliikenteessä uusitaan Länsi-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä. Tieliikenteessä yhtenäistetään ohjaussovelluksia, kehitetään häiriötilanteiden ennakointia ja hallintaa, liikenteen tilannekuvaa sekä tienkäyttäjien tietopalveluita. Meriliikenteessä parannetaan alusliikenteen riskienhallintaa ja turvallisuutta sekä viranomaisten, satamien ja alusten välistä tiedonvaihtoa.

Liikennepoliittisen selonteon mukaisesti budjetissa varataan rahaa suunnitteluun niin, että hankkeet ovat entistä valmiimpia käynnistettäviksi. Suurten väylien kehittämishankkeiden suunnitteluun osoitetaan uusi erillinen 15 milj. euron määräraha, joka parantaa suunnitteluvalmiuksia siinä vaiheessa, kun hankkeiden toteuttamisesta myöhemmässä vaiheessa päätetään. Vuoden 2013 budjetissa on lisäksi osoitettu erillinen 12 milj. euron rahoitus Pisara-radan suunnitteluun.


Keskeneräisiin hankkeisiin
552 milj. euroa

Meneillään oleviin väylähankkeisiin LVM ehdottaa 552 milj. euron määrärahaa. Vuonna 2013 on käynnissä yhteensä 15 väylähanketta, joista 11 on tiehankkeita ja 4 ratahankkeita.

Tiehankkeista valmistuu vuonna 2013 liikenteelle Kirkkonummen ja Kivenlahden väli kantatiellä 51, Sepänkylän ohitustie 8-tiellä ja Turun satamayhteys (Suikkilantie). Ratahankkeista valmistuu rataosuuden Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys.

Osa väylähankkeista on toteutettu siten, että kaupungit, kunnat ja muut ulkopuoliset rahoittajat ovat väliaikaisesti rahoittaneet myös valtion osuuden hankkeista. Vuonna 2013 valtio maksaa näistä, jo valmistuneista hankkeista takaisin ulkopuolisille rahoittajille yhteensä 157 milj. euroa. Tällaisia hankkeita ovat Turunväylän ja Vallikallion väli Kehä I:llä, Kehä III:n ensimmäinen vaihe, Kilpilahden tieyhteys ja radan Seinäjoki-Vaasa sähköistys.

Länsimetron rakentaminen Ruoholahden ja Matinkylän välillä jatkuu. Valtio osallistuu rakentamiskustannuksiin 30 prosentin rahoitusosuudella. Vuodelle 2013 ehdotetaan 24 milj. euroa.

LVM ehdottaa, että lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon varataan 1 milj. euroa. Rahat käytettäisiin Seinäjoen (Rengonharjun) ja Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin ja ylläpitoon.

Yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa (13 milj. euroa vuonna 2012).


Perusväylänpitoon
935 miljoonaa euroa

Perusväylänpitoon ehdotetaan 935 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi väylänpitoon on käytettävissä tuloja, joiden vaikutuksesta perusväylänpidon kokonaismääräraha on 1 009 miljoonaa euroa. Tästä summasta tienpitoon osoitetaan 557 milj., radanpitoon 359 milj. ja vesiväylänpitoon 93 milj. euroa.

Perusväylänpitoon kuuluvat väylien päivittäinen ylläpito ja hoito, loppuun käytettyjen rakenteiden korvaaminen, liikenteen ohjaus sekä pienet investoinnit. Etusijalle asetetaan teiden, ratojen ja vesiväylien päivittäinen liikennöitävyys.

Hallitusohjelman mukaisesti on selvitetty jäänmurtaja Voiman uusimista uudella jäänmurtajalla. Uuden murtajan hankinnan kustannukset ovat noin 120 milj. euroa.

Kainuun hallintokokeilu päättyy vuoden 2012 lopussa ja samassa yhteydessä alueen perustienpito siirtyy kokonaan rahoitettavaksi LVM:n hallinnonalan budjetista. Tämä kasvattaa budjetissa perustienpidon kustannuksia 14,7 milj. eurolla, jotka siirretään LVM:n budjettiin työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta.


Alusten ympäristötuki kasvattaa
liikenteen tukimäärärahoja

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin ehdotetaan 227,8 milj. euron määrärahaa, joka on noin 23 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012. Summaa kasvattaa lähinnä alusinvestointien ympäristötuki.

Valtiovarainministeriön ehdotus liikenteen tukemiseen ja ostoihin on 225,8 milj. euroa.

Määrärahasta käytettäisiin kauppa-alusten miehistökustannusten alentamiseen 81 milj. ja Saimaan luotsauksen hintatukeen 4,2 milj. euroa.

Alusten ympäristöä parantaviin investointeihin osoitetaan 28 miljoonaa euroa, joka on tarkoitettu aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti uuden aluksen valmistumisen yhteydessä suoritettavan tuen maksamiseen. Budjettineuvotteluissa liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on esittää tuen laajentamista siten, että myös laivoihin jälkikäteen asennettavien, ympäristöä parantavien laitteistojen rakentamista voitaisiin tukea. Tämä edellyttää vastaavasti lisärahoitustarvetta, johon ei ole varauduttu kehyksissä.

Junien kaukoliikennettä ostetaan LVM:n ja VR Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti 34,2 milj. eurolla. Junien lähiliikenteen palveluja ostetaan 9,5 milj. eurolla.

Alueellisen ja paikallisen bussi- ja taksiliikenteen ostoihin sekä seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennusten tukemiseen käytetään 31,8 milj. euroa.

Vuonna 2013 varataan erillinen 10 milj. euron määräraha keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen. Tuki on aiemmin sisältynyt alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteisiin.

Suurten kaupunkien joukkoliikennettä avustetaan 10,3 milj. eurolla. Saariston yhteysalusliikennettä ostetaan 12,8 milj. eurolla. Valtiovarainministeriön ehdotus saaristoliikenteen ostoihin on 11,7 milj. euroa.


Yleisradion rahoitus
näkyy LVM:n budjetissa

Ensi vuoden alusta lukien luovutaan televisiomaksusta ja otetaan käyttöön Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi yleisradiovero, joka tuloutetaan valtion talousarvioon verotuloihin. Vastaavasti otetaan LVM:n budjettiin määräraha suoritettavaksi valtion televisio- ja radiorahastoon.

Vuonna 2013 määräraha on 500 milj. euroa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti.

Valtioneuvosto asetti 2008 tavoitteeksi, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkialla maassa on saatavilla 100 megabitin yhteydet mahdollistava valokuitu- tai kaapeliverkko tai muu vastaava verkko enintään kahden kilometrin päässä asunnosta tai organisaation toimipaikasta. Hanke jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille ehdotetaan 9,5 milj. euron tukea.

Vuoden 2013 tammikuussa järjestetään taajuushuutokauppa, josta arvioidaan saatavan ainakin 100 milj. euron tulot, jotka tuloutetaan tasaerissä viiden vuoden aikana toimilupien myöntämisen jälkeen. Vuoden 2013 tulot olisivat vähintään 20 milj. euroa.

Kokonaan uutena viestintäpolitiikan lohkon hankkeena on digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen. LVM:n budjettiehdotuksessa osoitetaan pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön perustamiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen 4,1 milj. euroa. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa tätä määrärahaa ei ole.

Vähemmistökielten lehdistötuki säilyy ennallaan 0,5 milj. eurona.


Sää- ja tutkatiedot
maksuttomiksi

Vuoden 2013 alusta Ilmatieteen laitoksen tuottamat sää- ja tutkatiedot muutetaan maksuttomiksi. Tämä mahdollistaa tietojen laajemman jakelun ja hyödyntämisen uusien palvelujen kehittämisessä kansalaisille. Asia liittyy valtioneuvoston periaatepäätökseen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytöstä.

Tietoluovutusten maksuttomuuden kompensoimiseksi Ilmatieteen laitokselle LVM osoittaisi 5,6 milj. euron lisärahoituksen, josta osa olisi valtionhallinnon sisäisiä siirtoja. Valtiovarainministeriön ehdotus on ensi vuodelle noin 2,4 milj. euroa, koska avaaminen esitetään tapahtuvaksi vaiheittain.

Lisätiedot

liikenneministerin erityisavustaja Sarianne Hartonen, 050 371 2294
viestintäministerin eritysavustaja Kalervo Haverinen, 050 331 6914
ylijohtaja Minna Kivimäki, 040 754 9871 (liikenneasiat)
ylijohtaja Juhapekka Ristola, 0400 788 530 (viestintäasiat)
ylijohtaja Pekka Plathan, 050 566 8176 (Ilmatieteen laitosta koskevat asiat 13.8. jälkeen)
talousjohtaja Jaana Kuusisto, 040 837 8839 (Ilmatieteen laitosta koskevat asiat 10.8. saakka)