Liikenneministerit sopuun rautatiematkustajien oikeuksista ja TEN-T-verkon hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta

Tiedote 03.12.2019 11.11 fi sv en

Europa-rakennus Brysselissä (Kuva: LVM)

Liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 2. joulukuuta. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin toimi kokouksen puheenjohtajana.

Liikenneneuvosto saavutti yleisnäkemyksen ehdotuksesta, joka koskee rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Uudet säännöt hyödyttävät kaikkia matkustajia ja rohkaisevat lisäksi rautatieyrityksiä tarjoamaan enemmän ja entistä parempia palveluja matkustajille. Tämä lisää raideliikenteen käyttöä.

Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen myös ehdotuksesta, jolla yhdenmukaistetaan ja nopeutetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) hallinnollisia menettelyjä ja tätä kautta TEN-T-verkon toteutumista. TEN-T-ydinverkon tulisi olla valmis vuoteen 2030 mennessä.

Sen sijaan neuvosto ei saavuttanut yleisnäkemystä eurovinjettidirektiivin muuttamisesta. Ehdotus on ollut jo pitkään keskustelussa ja Suomi on puheenjohtajana vienyt asiaa määrätietoisesti eteenpäin. Suomi on pitänyt ehdotusta tärkeänä liikenteen päästöjen näkökulmasta.

Liikenneministerit kävivät periaatekeskustelun siitä, mitä EU:n tulisi tehdä henkilöliikenteen digitaalisten palvelujen edistämiseksi. Datan saatavuus, luotettavuus ja tietoturva, sekä liikenneturvallisuus olivat keskeisiä keskustelunaiheita. Keskustelussa korostettiin ilmastoystävällisten ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävien digitaalisten liikennepalvelujen edistämisen tärkeyttä. Niiden syntymiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä.

Ministerit keskustelivat myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulevaisuudesta. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä, jotta kapasiteettihaasteet yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa voidaan ratkaista ja parantaa näin ilmailun kestävyyttä.

Neuvosto on valmis avaamaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan, vuonna 2013 annetun säädösehdotuksen ja päivittämään sen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Neuvosto pyytää komissiota antamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miltä osin komissio katsoo tarpeelliseksi päivittää säädösluonnosta. Komissiota pyydetään myös toimittamaan mahdollisimman kattavasti yksityiskohtaista taustatietoa ja materiaalia ehdotustensa perustelemiseksi.

Lisäksi Suomi kertoi puheenjohtajana direktiivistä, joka koskee kellonajan siirrosta luopumista. Monet asiat ovat olleet vielä avoimia eikä kansallisia kantoja ole pystytty muodostamaan. Aihetta käsitellään seuraavan kerran 9.12. työryhmätasolla.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 050 444 0922

ylijohtaja Olli-Pekka Rantala (rautatiematkustajien oikeudet ja henkilöliikenteen digitaaliset palvelut), p. 050 344 3400

yksikön johtaja Maija Ahokas (yhtenäinen eurooppalainen ilmatila), p. 040 031 6178