null Liikenneneuvostossa esillä komission tilannekatsaus tuhkapilven jälkitoimenpiteistä

Liikenneneuvostossa esillä komission tilannekatsaus tuhkapilven jälkitoimenpiteistä

Tiedote 21.06.2010 13.43 fi

EU:n liikenneministerit kokoontuvat 24. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa suurlähettiläs Marja Rislakki.

Komissio esittää neuvostolle tilannekatsauksen tuhkapilven lentoliikenteelle aiheuttamien seuraamusten jälkitoimenpiteistä. Myös Euroopan parlamentin hylkäämä kuljettajien työaikadirektiivi tulee olemaan asialistalla.

Liikenneministerien on lisäksi tarkoitus hyväksyä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennettä koskeva jatkosopimus. Kokouksessa on esillä myös kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma ja EU2020-strategian liikennepolitiikkaa käsittelevä osuus.

Tuhkapilveä koskeva tiedonanto ja lentoliikennesopimus asialistalla

Komissio raportoi tulevassa kokouksessa ministereille, miten tuhkapilven jälkitoimenpiteet ovat edenneet. EU:n liikenneministerit kokoontuivat toukokuussa keskustelemaan tuhkapilven aiheuttamista ongelmista. Ministerit pitivät tärkeänä, että turvallisuusriskejä arvioidaan ja niiden hallintaa kehitetään.

Toukokuun kokouksessa ministerit pitivät myös tarpeellisena, että yhteisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanoa nopeutetaan sekä liikennejärjestelmän toimintavarmuus taataan. Esille nousi myös, että liikennemuotojen välistä yhteistyötä on kehitettävä. Komission raportissa käsitellään näitä asioita.

Suomi kannattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ilmailualaa koskevan jatkosopimuksen hyväksymistä. Uuden sopimuksen tarkoituksena on lisätä ilmailualan investointimahdollisuuksia EU:n ja USA:n välillä, vapauttaa edelleen markkinoille pääsyä ja tiivistää sääntely-yhteistyötä kaikilla ilmailupolitiikan aloilla, erityisesti ympäristövaikutusten alalla.

Kaupunkiliikenteen linjauksilla Suomen kannatus

Suomi kannattaa, että kaupunkiliikennettä koskevat neuvoston päätelmät hyväksytään. Suomi näkee positiivisena, että kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisilmiö huomioidaan, ja sen synnyttämään henkilöautoliikennetarpeeseen pyritään vaikuttamaan. Myös liikenteen aiheuttamaan meluongelmaan kiinnitetään huomiota päätelmissä.

Ministerit keskustelevat kasvu- ja työllisyysstrategian eli EU2020-strategian liikennepoliittisista linjauksista. Suomen kannan mukaan komissiossa valmisteilla olevan liikennepolitiikan valkoisen kirjan sekä EU2020 -strategian tavoitteiden tulisi tukea toisiaan. Lisäksi Suomi katsoo, että näissä strategioissa linjattavat liikennepoliittiset tavoitteet on huomioitava komission sisämarkkinoiden kehittämispaketissa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. (09) 160 28013, 040 754 9871
ylitarkastaja Hannu Laurikainen, p. 040 096 9293