Logistiikan digitalisaatiostrategia lausunnoille

Tiedote 17.06.2020 15.13 fi sv en

Mies käyttää tablettia kuljetuksissa. Kuva: Shutterstock.

Liikenne- ja viestintäministeriön hanke logistiikan digitalisaatiostrategiasta etenee lausunnoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa. Strategian tueksi toteutettiin myös logistiikan digitalisaatiota koskeva ilmastoselvitys. Lausuntoja voi antaa 19.8.2020 asti.

Tavoitteena tiedon parempi hyödyntäminen

Logistiikan digitalisaatiostrategiassa määriteltäisiin visio, tavoitteet ja toimenpiteet logistiikan digitalisaatiokehityksen vahvistamiseksi. Strategiassa huomioitaisiin digitalisaation avulla saavutetut tehokkuus-, toimivuus- ja turvallisuushyödyt sekä ilmastovaikutukset. Strategia tukisi sekä 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) että fossiilittoman liikenteen tavoitteita.

Strategian visiona olisi edistää digitalisaatiota kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa. Visiota varten strategiassa olisi määritelty kolme keskeisintä tavoitetta sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi.

Strategian ensimmäisenä tavoitteena olisi kehittää tiedon hallintaa ja hyödyntämistä koko kuljetusketjulla. Toimenpiteillä pyrittäisiin laadukkaaseen ja reaaliaikaiseen digitaaliseen tiedonvälitykseen eri toimintojen välillä.

Toinen tavoite olisi kehittää erityisesti tietopohjaa ja pelisääntöjä niin, että toimijoilla olisi aito mahdollisuus omien tietojensa hyödyntämiseen. Uusilla toimintamalleilla luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset eri kokoisille ja asemassaoleville yrityksille sekä edistettäisiin digitaalisen tiedon käyttämistä logistiikkaketjulla.

Kolmantena tavoitteena olisi lisätä kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä paremmin saatavilla olevan tiedon avulla.

Alustavat toimenpiteet sisältäisivät logistiikan tietoympäristön kehittämistä, mahdollistavaa lainsäädäntöä, tilasto- ja seurantatiedon saatavuuden kehittämistä, rahoitusta ja pilotointia, optimoitua kalustoa ja kapasiteettia kaupunkilogistiikkaan sekä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kohti kestävää logistiikkaa

Liikenteen osalta hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa liikenteen nollapäästöt vuoteen 2045 mennessä. Tämän takia myös logistiikan ilmastovaikutuksia ja tehostamiskeinoja on haluttu tarkastella. Logistiikan digitalisaatiostrategian vaikuttavuustarkastelun tueksi on toteutettu logistiikan digitalisaatiota koskeva ilmastoselvitys. Työssä arvioitiin logistiikan digitalisaation päästövähennyspotentiaalia ja vaikutuskeinoja päästöjen vähentämiseen.

Selvityksen mukaan suurin vaikutus logistiikan päästöihin on kuljetusmäärien ja kuljetusetäisyyksien muutoksilla. Merkittävimmät päästövähennykset logistiikkasektorilla saavutetaan jatkossakin polttoaineiden CO2-sisällön muutoksella. Digitalisaation hyödyt ilmenevät erityisesti liikennejärjestelmätasolla logistiikan tehostuessa. Digitalisaation ilmastohyödyt korostuvat pidemmällä aikavälillä sekä eri keinoja yhdistelemällä.

Selvityksessä todetaan, että kehitykseen vaikuttavat laajasti kaupan ja teollisuuden muutokset kuten aluerakenteen hajautuminen ja verkkokaupan kasvu. Koronaviruskriisin pitkän aikavälin vaikutuksia ei ole mahdollista vielä arvioida, mutta vaikutukset ovat näkyneet erityisesti kansainvälisissä kuljetusketjuissa. Koronaviruksen aikaisen verkkokaupan kasvun myötä tavaralogistiikan väheneminen on ollut pienempää kaupungeissa. Digitaalisten alustojen ja räätälöityjen palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa.

Miksi strategiaa valmistellaan?

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti 20.8.2019 hankkeen logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelemiseksi. Hanke toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita liikenteen digitalisaatiolle ja hiilettömyydelle. Lisäksi hanke liittyy fossiilittomaan liikenteen tiekarttaan, ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaan sekä Liikenne12-hankkeeseen.

Strategian taustana on hyödynnetty logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi tehdyn periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelman lausuntokierroksella saatua palautetta keväältä 2019.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja pyydetään 19.8.2020 mennessä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierrosten jälkeen strategian valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että strategia valmistuu ja työ etenee valtioneuvoston periaatepäätökseksi syksyllä 2020.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 7185975, Twitter: @mrautavirta

erityisasiantuntija Noora Lähde, p. 045 2222 017, Twitter: @NooraLahde