Luonnos henkilöliikenteen lakimuutoksista lausuntokierrokselle

Tiedote 30.06.2014 09.53 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.

Kysymyksessä on henkilöliikennelainsäädännön uudistuksen ensimmäinen vaihe, jossa käsitellään nopeasti valmisteltavissa olevia muutoksia, joilla voidaan helpottaa julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten kustannuspaineita.

Toisena vaiheena käynnistetään lainsäädännön mittavampi uudistus siitä lähtökohdasta, että ammattimainen henkilöliikenne perustuisi edelleen pääosin luvanvaraisuuteen, mutta tiukasta ja rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin.

Hanke liittyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan.

Tilaa uudenlaisille
palveluille

Julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia ovat joukkoliikenteen lisäksi muun muassa kuntien vastuulla olevat koululaiskuljetukset ja vammaiskuljetukset sekä Kelan sairausvakuutuslain nojalla korvaamat kuljetukset.

Näiden kuljetusten kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet. On käynyt ilmeiseksi, ettei rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita voida saavuttaa ilman lainsäädännön uudistuksia ja eri liikennemuotojen välisten erojen tasoittamista.

Säädösten muuttamisella halutaan luoda edellytyksiä uusille palveluille. Samalla halutaan turvata henkilöliikenteen yritystoiminnan elinvoimaisuus.

Yhteiskunnan korvaamat tai kustantamat henkilökuljetukset tulee pystyä järjestämään niin, että kuljetuksiin oikeutetut saavat palvelut myös jatkossa, mutta lisäksi annettaisiin tilaa myös täysin uudentyyppisille henkilöliikennepalveluille ja logistisille ratkaisuille.

Väljennyksiä
nykysäännöksiin

Nyt lausuntokierrokselle lähetetty ensimmäisen vaiheen esitys valmistellaan siten, että se voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2014. Tarkastelun kohteina ovat joukkoliikennelain ohella myös taksiliikennelaki, tieliikennelaki, kaupallisista tavarankuljetuksista annettu laki ja ajoneuvolaki.

Muutosluonnoksessa ehdotetaan helpotuksia linja-autoliikenteen reittiliikenneluvan saantiin ja liikenteen harjoittamiseen pienemmällä linja-autolla sekä mahdollisuutta käyttää taksamittaria myös linja-autoliikenteessä. Harmaata taloutta linja-autoliikenteessä torjuttaisiin lisäämällä joukkoliikennelupaan konkurssiketjutuksen estävä ehto.

Taksien osalta ehdotetaan, että esteettömien taksien eli vammaisille soveltuvien invataksien ja muiden esteettömien taksien enimmäislupamääristä luovuttaisiin niin, että tällaisen luvan saisi helpommin.

Vammaisten asiakkaiden turvallisuutta parannettaisiin laajentamalla kuljettajan vastuuta muun muassa matkustajien apuvälineiden kiinnittämisestä autoon. Lisäksi sekä linja-autojen ja taksien oikeutta tavarankuljetukseen lisättäisiin.

Lisätietoja

erityisasiantuntija, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, puh. 029 534 2568
joukkoliikenneasioissa ylitarkastaja Iida Huhtanen, puh. 029 534 2613
taksiliikenneasioissa hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, puh. 029 534 2544