Luotsauslain uudistus lausuntokierrokselle

Tiedote 14.06.2022 12.15 fi

Luotsialukset Hailuodossa. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luotsauslain kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntoja voi antaa 1.8.2022 saakka. Esityksen tavoitteena on merenkulun turvallisuuden varmistaminen Suomen vesialueilla.

Lausuntokierroksella olevalla lakiluonnoksella uudistettaisiin nykyinen luotsauslainsäädäntö. Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin merenkulun turvallisuutta säätämällä tarkemmin luotsinkäyttövelvollisuudesta ja siitä vapautumisen perusteista.

Esityksessä ehdotetaan, että yli 50 metriset alukset olisivat lähtökohtaisesti velvoitettuja käyttämään luotsia liikkuessaan Suomen luotsinkäyttöalueella. Lisäksi tällä hetkellä voimassaolevan lain luotsin ohjauskirja korvattaisiin luotsin lupakirjalla. Nykyisen lain mukaiset linjaluotsinkirjat ja erivapaudet korvattaisiin väylä- ja aluekohtaisilla PEC-lupakirjavaatimuksilla (Pilotage Exemption Certificate).

Lakiuudistuksessa luotseilta ja PEC-lupakirjanhaltijoilta edellytettäisiin nykyistä laadukkaammin todennettua osaamista. Myös henkilölupien myöntöperusteita johdonmukaistettaisiin. Esityksen tavoitteena on, että viranomainen pystyisi varmistamaan riittävän ammattitaidon merialueilla.

Esityksessä säädettäisiin myös kattavammin poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Luotsausyhtiön varautumisvelvollisuutta täsmennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi laissa säädettäisiin asetuksenantovaltuudesta, jolla varmistettaisiin henkilölupien voimassaoloajan pidentäminen poikkeustilanteessa.

Esityksellä päivitettäisiin luotsauslain seuraamusjärjestelmä vastaamaan viranomaisten käytännössä havaitsemia tarpeita ja muita lainvalmisteluun liittyviä vaatimuksia. Nykyinen sakonuhkainen luotsausrikkomus korvattaisiin hallinnollisella seuraamusmaksulla, jonka Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin seuraamuskollegio voisi määrätä luotsauslain laiminlyönneistä.

Luotsauslain uudistamista koskeva hanke käynnistettiin maaliskuussa 2021. Tarve lain uudistamiseksi tuli alan toimijoilta. Nykyisin voimassa olevaa lakia pidettiin monitulkintaisena ja osin epäjohdonmukaisena. Lakihankkeen tavoitteena onkin selkeyttää ja ajantasaistaa alan sääntelyä. Hanke liittyy myös hallitusohjelman tavoitteeseen varmistaa korkeatasoinen osaaminen ja riittävä ammattitaito merialueilla.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi voi antaa 1.8.2022 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteessa kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Katja Peltola, katja.peltola(at)gov.fi, p. 050 530 2175

yksikön johtaja Pyry Takala, pyry.takala(at)gov.fi, p. 050 911 7627