Luotsausliikelaitos Finnpilot valtion osakeyhtiöksi

Tiedote 24.08.2010 10.33 fi sv

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. elokuuta 2010 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittämisestä 1.1.2011 alkaen. Ministerivaliokunta puolsi myös luotsaustaksoihin tasokorotusta vuoden 2011 alusta alkaen.

Esityksen mukaan Luotsausliikelaitoksen liiketoiminnot siirrettäisiin sellaisenaan uudelle osakeyhtiölle, joka on valtion kokonaan omistama. Osakeyhtiö muodostaisi konsernin, jonka tytäryhtiönä toimisi liikelaitoksen nykyinen meriliikenteen jääneuvotapalvelua tarjoava tytäryhtiö Ice Advisors Oy (Luotsausliikelaitoksen omistusosuus 60 %, Arctia Shipping Oy:n 40 %).

Perustettavan yhtiön aloittava tase tulisi perustumaan Luotsausliikelaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2010. Liikelaitokseen 31.12.2010 työsuhteessa oleva henkilökunta siirtyy uuden yhtiön palvelukseen. Henkilöstön eläketurvan nykyisen tason säilyttäminen tulee kuitenkin vaatimaan noin kahdeksan miljoonan euron lisäeläketurvan. Yhtiöittäminen ei vaikuta liikelaitoksessa meneillään oleviin sopeuttamistoimiin.

Ministeriö esityksen mukaan yhtiöllä on mahdollisuus tehdä merialueiden luotsaustaksaan viiden prosentin tasokorotus 1.1.2011 lukien. Luotsaustaksojen rakenne ei muutu, joten alus- ja aluekohtainen taksamuutos kohdistuisi kaikille asiakkaille samansuuruisena prosenttikorotuksena. Luotsaustaksaa ei ole korotettu vuoden 1999 jälkeen. Saimaan alueen luotsaustaksa säilyisi nykyisellä tasolla.

Hallituksen esitykset Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja luotsaustaksojen tasokorotuksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Yhtiölle enemmän taloudellista vastuuta

Perustettavan yhtiön tehtävänä on vastata luotsauksesta Suomen merialueilla ja Saimaan syväväylillä. Nykykäytännöstä poiketen, yhtiölle annettaisiin oikeus päättää luotsaustaksan tasosta. Yhtiö myös siirtyisi normaalin yhtiöverotuksen piiriin.

Samanaikaisesti yhtiöittämislain kanssa ministeriö valmistelee luotsauslain muutosta. Esitys sisältää muutoksia muun muassa luotsauslain vahingonkorvausvastuuseen ja täsmennyksiä luotsinkäyttövelvollisuutta koskeviin erivapauksiin. Luotsauslain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti yhtiöittämislain kanssa.

Luotsaustoiminnan toteutuminen ja palvelutaso vahvistetaan edelleen luotsauslaissa, minkä lisäksi se varmistettaisiin perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Muilta osin luotsaustoimintaa koskevat muutostarpeet, kuten luotsauksen mahdollinen avaaminen kilpailulle, arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön erillisessä työryhmässä, jonka määräaika päättyy tammikuun 2011 lopussa.

Luotsauspalveluja tarjoava osakeyhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjaus säilyisi liikenne- ja viestintäministeriössä. Yhtiöittämisellä ei ole verovelvollisuuden lisäksi muita valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Luotsaus ei sovellu valtion uuteen liikelaitosmalliin

Valtion liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos-ratkaisuun, jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n yhteismarkkinoille.

Valtion uudessa liikelaitosmallissa liikelaitokset tarjoavat palveluja vain valtionhallinnon sisällä. Varsinaista valtion liiketoimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti osakeyhtiömuodossa. Koska Luotsausliikelaitoksen asiakkaat ovat yksityisiä yrityksiä, ei uutta liikelaitosmallia voida soveltaa Luotsausliikelaitoksen toimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta yhtiöitettiin vuoden 2010 alussa valtion kokonaan omistamiksi osakeyhtiöiksi Ilmailulaitos Finavia Oyj:ksi, Varustamoliikelaitos Arctia Shipping Oy:ksi ja Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotantotoiminta Meritaito Oy:ksi.

Lisätietoja:

Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068