null LVM julkaisee Demos Helsingin taustaselvityksen

LVM julkaisee Demos Helsingin taustaselvityksen

Uutinen 30.01.2017 16.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee Demos Helsingin tekemän taustaselvityksen liikenneverkkoyhtiöön liittyen. Demos Helsinki on hakenut haastatelluilta suostumuksen tietojen julkaisemiseen, jolloin enää ei ole perusteita selvityksen salassapitoon.

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa mahdollisen liikenneverkkoyhtiön potentiaalista asiakaskuntaa (palveluoperaattorit). Raportti on yksi niistä ulkopuolisista selvityksistä, joita liikenne- ja viestintäministeriö tilasi tehdessään selvitystä liikenneverkkoyhtiöstä.

Selvitys oli alkujaan ei-julkinen, koska sen katsottiin sisältävän liikesalaisuuksiksi katsottavia asioita. Selvityksen pääaineistona olivat potentiaalisten toimijoiden haastattelut ja haastatteluille oli kerrottu, että työ on liikesalainen. Haastatelluilta tahoilta pyydettiin kirjallinen suostumus selvityksen julkaisemiseen. Koska salassapidon perusteet ovat poistuneet, ei ole mitään syytä olla julkaisematta selvitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneverkkoyhtiön selvitystyössä lähdettiin siitä, että käyttäjä voisi valita joko kiinteähintaisen (esimerkiksi kuukausi tai vuosimaksu) asiakasmaksun tai myöhemmässä vaiheessa palveluoperaattorin tarjoaman ajettuihin kilometreihin perustuvan laskutuksen. Tässä jälkimmäisessä vaihtoehdossa oli kyseessä aivan uusi liiketoimintamalli, jota oli tarpeen selvittää ja johon Demos Helsingiltä tilattiin taustaselvitys.

Demoksen selvityksessä asiakkailla tarkoitetaan operaattoreita, jotka myyvät liikenneverkon käyttöä kuluttajille ja ostavat sitä liikenneverkkoyhtiöltä. Keskeistä oli kartoittaa niitä tahoja, joilla olisi riittävät edellytykset toimia valtionyhtiön asiakkaana jo vuoden 2018 alussa.

Selvityksen mukaan kiinnostusta ja kykyä operaattoritoimintaan on useilla yrityksillä. Keskeiseksi edellytykseksi liiketoiminnan kehittämiselle nähtiin toimintaa koskevan lainsäädännön ja ajoneuvoista kerättävän datan keräämistä ohjaavien asetusten luominen.

Potentiaalisimmiksi liikenneverkkoyhtiön asiakkaiksi tunnistettiin ne tahot, joilla on olemassa jo nykyisellään iso kuluttaja-asiakaskunta ja joille pitkäkestoiset asiakassuhteet ovat keskeinen toiminnan edellytys. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi tele- ja finanssialan yritykset. Erityisesti vakuutusalan toimijat, joilla on jo olemassa oleva sopimussuhde kuluttajiin (esim. liikennevakuutuksien muodossa) olisivat luonnollisia liikenneverkkoyhtiön asiakkaita.

Lisäksi kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän murros sekä liikenteen sähköistyminen ovat trendejä, jotka avaavat uusia markkinoita muun muassa energiayhtiöille ja autojen yhteiskäyttöpalveluita tarjoaville tahoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö keskeytti liikenneverkkoyhtiön selvittämisen 23. tammikuuta.

Lisätietoja: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794