null LVM:n tulevaisuuskatsaus: Kolme liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmaa

LVM:n tulevaisuuskatsaus: Kolme liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmaa

Tiedote 10.09.2010 08.40 fi

Miten Suomi digitalisoidaan ja millaiselta näyttää uusi liikennepolitiikka? Mitkä ovat liikenne- ja viestintäsektorin tulevaisuuden haasteet ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja niihin esitetään? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vaihtoehtoisia vastauksia liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksesta, jonka ministeriö luovutti tänään valtioneuvoston kanslialle.

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt valtioneuvoston kansliapäälliköitä laatimaan tulevaisuuskatsauksen toimialaltaan puolueiden käyttöön vuoden 2011 hallitusneuvotteluita varten.

Liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsaus on laadittu virkatyönä ministeriössä. Sen sisällöstä on aktiivisesti keskusteltu toimialan sidosryhmien kanssa valmistelun eri vaiheissa. Tulevaisuuskatsaus on ollut myös ministeriön verkkosivuilla julkisesti kommentoitavana elokuussa.

Tulevaisuuskatsaus on luonteeltaan vaihtoehtoisia malleja luotaava - ei päätöksiä linjaava. Katsauksessa on esitetty vaihtoehtoja, jotka eivät edusta liikenne- ja viestintäministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan kysymyksiin. Asiakirjaa ei ole valmisteltu ministereiden johdolla eikä sitä ole muutenkaan käsitelty poliittisesti.

Tulevaisuuskatsauksessa esitetään kolme liikenteen ja viestinnän hallitusohjelmaa. Niistä voidaan koota eri tavoin painottuvia liikenne- ja viestintäpolitiikan kokonaisuuksia.

Edistyvä Suomi kehittäisi liikenne- ja viestintäpolitiikkaa maltillisesti nykypohjalta olemassa olevia vahvuuksia hyväksi käyttäen. Voimavarat säilyisivät nykytasolla ja ne myös suunnattaisiin pääosin entisellä tavalla.

Aktiivinen Suomi painottaisi liikenne- ja viestintäpolitiikkaa uudella tavalla. Muun muassa talouden rakennemuutoksen ja ilmastopolitiikan haasteisiin pyrittäisiin aktiivisesti vastaamaan teknologista kehitystä hyväksi käyttäen. Rahoitus säilytettäisiin pääosin nykytasolla, mutta sitä suunnattaisiin uusiin painopisteisiin.

Rohkea Suomi tekisi suurempia valintoja ja priorisoisi toimia vielä vahvemmin. Ohjelma vaatisi eräissä kohdin jonkin verran uutta rahoitusta. Lähtökohta olisi kuitenkin edelleen se, että toimet toteutetaan resursseja uudelleen kohdentamalla.

Tulevaisuuskatsauksen toinen osa tarkastelee liikenteen ja viestinnän kehitysnäkymiä ja siinä selostetaan vaihtoehtojen sisältöä ja vaikutuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus: Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 09 160 28389, 0500 787 742