Takaisin

Ministeri Suvi Lindén Lasten ja nuorten mediafoorumissa 23.4.2008

Ministeri Suvi Lindén Lasten ja nuorten mediafoorumissa 23.4.2008

Ministeri Suvi Lindén
Lasten ja nuorten mediafoorumi
23.4.2008

Arvoisat lasten ja nuorten mediafoorumin jäsenet,

Minulla on suuri ilo avata tämä ensimmäinen lasten ja nuorten mediafoorumin kokoontuminen. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että olemme onnistuneet saamaan yhteen näin asiantuntevan joukon ihmisiä, jotka haluavat omalta osaltaan olla mukana ajamassa eteenpäin lapsille ja nuorille turvallisemman mediaympäristön luomista. Täällä on asiantuntijoita lasten- ja nuortensuojelun, perinteisen median, uudempien sähköisten viestimien, sekä tutkimuksen ja valtionhallinnon parista. Täällä on myös suuri joukko vanhempia sekä heidän edustajatahonsa, joten myös vanhempien huolet ja näkemykset pystytään alan asiantuntijanäkemysten ohessa varmasti huomioimaan tarpeeksi hyvin. Olemme varanneet lyhyelle esittäytymiskierrokselle aikaa puheenvuoroni jälkeen, jotta kukin saa mahdollisuuden kertoa mitä tahoa edustaa.

Valtioneuvosto asetti viime kesäkuussa arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan koordinoimaan hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa tällä hallituskaudella. Neuvottelukunnan ensimmäisenä tehtävänä on ollut laatia tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma. Tuore toimintaohjelma hyväksyttiin tammikuussa pidetyssä neuvottelukunnan kokouksessa, ja se pitää sisällään kaikki keskeisimmät tietoyhteiskuntakehitystä edistävät julkishallinnon toimenpiteet ja hankkeet. Toimintasuunnitelma julkistetaan myöhemmin tällä viikolla, joten en tässä kerro sen hankkeista yksityiskohtaisemmin. Sen verran kuitenkin, että neuvottelukunta tulee seuraamaan tarkasti toimintaohjelman hankkeiden etenemistä ja niistä saatavia tuloksia.

Lasten ja nuorten mediahyvinvoinnin edistäminen sekä alan yhteistyön kehittäminen nähtiin neuvottelukunnassa niin tärkeiksi asioiksi, että niitä miettimään päätettiin muodostaa oma erillinen asiantuntijaryhmänsä. Te, arvoisat kuulijat, muodostatte tämän ryhmän. Teidän tehtävänne on arvioida median ja internetin roolia lasten ja nuorten arjessa. Odotan teidän arvioivan tilannetta tämän päivän valossa, mutta myös siltä osin minkälaiseksi te näette mediaympäristön kehittyvän joidenkin vuosien aikajänteellä. Näen tulevan kehityksen arvioimisen erittäin tärkeänä, jotta osaamme mahdollisimman hyvin ennakoida tarvittavia toimia. Näin siitä huolimatta että tulevaisuuden ennakoiminen on aina haasteellista.

Teidän tulee pohtia uusia keinoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten valmiuksia toimia sähköisessä viestintäympäristössä. Samalla teidän tulee arvioida miltä osin yhteiskunnan on syytä harkita toimia sähköisestä viestinnästä lapsille ja nuorille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Toivon teidän pohtivan erityisesti millä tavalla internetistä voitaisiin kehittää paremmin lasten tarpeille rakentuva turvallinen sähköinen viestintäympäristö. Toivon teidän nostavan keskusteluun ajankohtaisia kysymyksiä ja etsivän nouseviin ongelmiin ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Foorumi aloittaa työnsä tänään ja jatkaa aina vuoden 2010 loppuun saakka.

Mediafoorumin lisäksi arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alaisuuteen on perustettu tai perusteilla viisi muuta työryhmää. Ne keskittyvät tietoturvallisuuteen, sähköiseen tunnistamiseen, sähköiseen laskutukseen, sähköisen viestinnän elinkeinopolitiikkaan sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen opetuksessa.

Mediafoorumin lisäksi erityisesti ICT opetuksessa -hanke kohdistuu suoraan lasten mediavalmiuksien parantamiseen. Hanke selvittää miten tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä opetusta ja opiskelua voitaisiin tehostaa ja oppimista parantaa. Samalla tavoitteena on opettajien ja oppilaiden medialukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitojen kehittäminen. Aihetta tarkastellaan sekä opetuksen että opiskelun näkökulmasta. Hanke on liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetusministeriön yhteinen ja se saadaan käyntiin kevään aikana.

Hyvät kuulijat,

Olemme pitkään pohtineet sopivia keinoja tuoda median ammattilaiset - tarkoitan medialla nyt kattavasti koko laajaa viestinnän kenttää - sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työskentelevät ihmiset yhteen. Suomessa tehdään paljon tärkeää työtä niin tieto- ja viestintäteknologian ja tätä kautta yhteiskunnan kehittymisen eteen kuin myös erittäin asiantuntevaa lastensuojelutyötä. Tähän asti yhteistyö näiden tahojen välillä on kuitenkin toiminut liian hajanaisesti ja ongelmien esiin noustessa liian hitaasti. Toivomme, että mediafoorumin avulla te, arvoisat jäsenet, ja me, löytäisimme uusia yhteistyömuotoja ja aiempaa kiinteämmän yhteistyömallin.

Tieto- ja viestintäteknologialla on yhä suurempi merkitys kansalaisten ja yritysten arkipäivässä. Teknologinen kehitys luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia parantaa kansalaisten arkea ja työn tuottavuutta. Tieto- ja viestintätekniikan kokonaisvaltainen käyttö lisää ihmisten välistä tasa-arvoa, sosiaalisia kontakteja ja osallisuutta, sekä helpottaa tiedon ja palveluiden saatavuutta. Maailmanlaajuinen verkko on tuonut mukanaan monia uusia mahdollisuuksia luomalla nopeammat yhteydet kommunikointiin ja tuoden ihmiset lähemmäksi toisiaan. Yhdellä painalluksella internetin käyttäjät ympäri maailman voivat tehdä tuttavuutta keskenään. Televisionkaan ei enää tarvitse olla yhteen paikkaan sidottu, kun uudet teknologiat mahdollistavat ohjelmien katselun kodin ulkopuolella, kontrolloimattomassa ja yksityisessä ympäristössä. Uusi teknologia, kuten kameralla ja mittavalla tallennuskapasiteetilla varustetut matkapuhelimet, on tehnyt kuvien ja videoiden julkaisemisesta lasten leikkiä.

Lapset ja nuoret eivät olekaan vain passiivisia media kuluttajia; he haluavat osallistua, kokeilla ja olla aktiivisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Nuorten sosiaalinen verkostoituminen tapahtuu nykyään yhä enenevässä määrin verkossa, eikä ole tiettyyn paikkaan tai aikaan rajoitettua.

Pääosin tietoyhteiskunnan nopea kehitys on tervetullutta ja positiivista. Kehitys tuo mukanaan kuitenkin myös uusia haasteita. Lapset ja nuoret ovat osoittautuneet erittäin taitaviksi uuden teknologian käyttäjiksi. Internetin ja nopeiden yhteyksien avulla koko maailma erilaisine kulttuureineen, tapoineen, sisältöineen ja arvoineen on jokaisen ulottuvissa. Tämä voi johtaa siihen, että lapset kokeiluhalunsa ja aktiivisuutensa takia joutuvat mediaympäristöissä tilanteisiin, joihin eivät ole valmistautuneet. He joutuvat tekemään ratkaisuja, joihin heillä ei kehitystasostaan johtuen ole tarpeellista tietoa, taitoa ja kykyä - etenkään silloin, kun nämä ratkaisut koskevat heidän omaa turvallisuuttaan. Meidän vanhempien huolta lisää tieto, etteivät lapsemme kovin auliisti tule näistä kokemuksistaan meille kertomaan. Tämä on todettu tutkimuksissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Internetin haitallisten ja rikollisten sisältöjen torjunnan pohtiminen on osa tämän foorumin työtä. Se ei ole helppoa. Viimeaikainen keskustelu ja kritiikki muun muassa pääsyn estämisestä lapsipornoa sisältäville ulkomailla sijaitseville sivuille osoittaa, ettei tasapainoilu erilaisten suojeltavien perusoikeuksien välillä ole helppoa. Kysymys on vapaaehtoisuuteen perustuvista teleyritysten suorittamista toimenpiteistä, joiden tarkoitus on estää rikokseksi määritellyn materiaalin levittäminen. Toimilla pyritään suojelemaan sekä lapsia joutumasta lapsipornosivuille että estämään muiden helppo pääsy näille sivuille. YK:n lastenoikeuksien julistuksen mukaan lapsilla on oikeus ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen. Lasta on suojeltava kaikelta julmuudelta, laiminlyönniltä ja väärinkäytöltä. Toisaalta perusoikeuksiin kuuluu kaikille taattava sananvapaus. Sen käyttöön liittyy kuitenkin myös velvollisuutta ja vastuullisuutta ja se voidaan asettaa rajoitusten alaiseksi muiden perusoikeuksien suojelemiseksi.

Julkisuudessa on esitetty vaateita, että estotoimenpiteitä tai niin sanottua suodattamista ei tulisi tehdä, koska esto ei välttämättä toimi tavoitteensa mukaisesti. On vaadittu kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä sen sijaan. Mielestäni tarvitsemme monenlaisia toimenpiteitä, joilla jokaisella on oma roolinsa lapsipornon leviämisen estämisessä; niin kansainvälistä yhteistyötä kuin teknisiä välineitä. Yhtä aukotonta toimenpidettä ei varmastikaan ole, mutta juuri sen vuoksi tarvitsemme monenlaisia toimia; mukaan lukien lapsipornoa sisältäville sivuille pääsyn eston. Työ on vasta alkamassa ja kaikkien osapuolten on tunnettava yhteiskuntavastuunsa tässä asiassa.

Tämänhetkinen viestintäympäristö ei kuitenkaan ole sen kummempi mörkö kuin aikaisemmatkaan, vaan jokaisella sukupolvella on erilaiset viestintäympäristönsä ja niihin tulee suhtautua rakentavasti. Vanhempien tulee kantaa vastuunsa ja opastaa lapsiaan harkittuun viestintävälineiden käyttöön. Medialukutaito onkin noussut tärkeään rooliin lasten ja nuorten kansalaistaitona ja osana aktiivista osallistumista tietoyhteiskunnan toimintoihin. Mediakasvatus määritellään opetukseksi mediasta. Se on toimintaa, jolla tietoisesti pyritään vaikuttamaan yksilön median käyttöön ja mediataitoihin. Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perusvalmiuksia, opetellaan havaintojen ja valintojen tekemistä, arvioidaan sisältöjen eri merkityksiä ja opetellaan kriittistä suhtautumista luettuun, kuultuun ja nähtyyn. Teidän joukossanne on useita mediakasvatuksen ammattilaisia. Toivon, että tieto mediakasvatuksen tilasta sekä haasteista kulkeutuu kauttanne kaikille tämän foorumin jäsenille.

Olen tähän asti käsitellyt puheessani suurimmaksi osaksi sähköistä viestintää. Mediafoorumia ei kuitenkaan ole perustettu pelkästään sähköisten viestinten kysymyksiä käsittelemään. Esimerkiksi mediakasvatuksen yhteydessä merkittävään asemaan nousee painetun median rooli. Sanoma- ja aikakauslehtiä voidaan hyödyntää sekä omatoimisen lukuharrastuksen kautta että opetuksellisena tiedonlähteenä kouluissa. Erilaisia lehtiä on opetuksessa käytettykin monipuolisesti jo pitemmän aikaa, sillä ne sopivat tähän tarkoitukseen erittäin hyvin.

Lehdet ovat Suomessa laadukkaita ja ne ovat sopeutuneet viestintäympäristön nopeaan muutokseen. Pidän erittäin tärkeänä, että ne jatkossakin keskittyvät tuottamaan ja jakamaan luotettavaa, hyvin kirjoitettua ja tosiasioihin perustuvaa tietoa. Opetustoiminnassa tällaisen materiaalin hyödyntämistä tulee entisestään kehittää. Nämä asiat nousevat varmasti foorumin myöhemmässä työssä keskustelun aiheeksi.

Hyvät kuulijat,

Erilaisten viestintäympäristöjen mahdolliset riskit lapsille ja nuorille on tiedostettu laajalti ja niiden eteen tehdään vakavasti töitä myös EU:n piirissä. Komissio on helmikuussa julkaissut ehdotuksensa internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen ohjelman perustamisesta. Uusi ohjelma on jatkoa vuonna 1999 alkaneelle Safer Internet Action Plan -hankkeelle, jonka viimeisin kausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Vuodet 2009-2013 kattavan uuden ohjelman tarkoituksena on aiempien ohjelmien mukaisesti edistää internetin ja muiden viestintäteknologioiden käyttöturvallisuutta erityisesti lasten näkökulmasta, sekä torjua laitonta sisältöä ja haitallista verkkokäyttäytymistä. Ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi siinä keskitytään loppukäyttäjien - erityisesti lasten, vanhempien, huoltajien ja kasvattajien - auttamiseen käytännön tasolla. Ohjelma on myös suunniteltu siten, että siinä voidaan ennakoida verkkoympäristön vielä tuntematonta kehitystä ja tulevaisuuden uhkia. Tämä käy yhä tärkeämmäksi tulevina vuosina.

Komission ehdotuksen käsittely on nyt aloitettu neuvoston työryhmässä ja toukokuun av-neuvostossa tullaan asian eteenpäin viemiselle hakemaan yhteistä lähestymistapaa. Osallistumme aktiivisesti ohjelman työstämiseen neuvostossa ja pyrimme vaikuttamaan sen lopulliseen muotoon niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin niitä tarpeita jotka meillä Suomessa on tunnistettu.

Arvoisat mediafoorumin jäsenet,

Teillä on haastava, mutta mahdollisesti hyvinkin palkitseva työsarka edessänne. Lasten ja nuorten mediaympäristön kehittäminen heille turvallisemmaksi siten, etteivät positiiviset käyttömahdollisuudet ja uudet osallistumiskeinot samalla heikkene, vaatii rohkeaa aloitteellisuutta ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Sinällään tämä asia ei ole uusi eikä kenellekään meistä vieras. Olemme kuitenkin tähän asti pyrkineet jossain määrin liikaa oman tontin kaitsemiseen. Nyt on aika yhdistää nämä voimavarat ja saada yhteinen mediaympäristömme ottamaan lapset ja nuoret entistä paremmin huomioon.

Toivotan teille idearikkaita keskusteluja sekä onnea yhteisen tehtävän edessä.