Ministeri Vehviläinen: Esitys joukkoliikennelaiksi turvaa linja-autoalan toimintaedellytykset

Tiedote 26.05.2009 12.56 fi sv

- Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema joukkoliikennelaki tulee olemaan tasapainoinen esitys, joka varmistaa linja-autoalan yritysten toimintaedellytykset koko maassa myös jatkossa. Esitys on tehty tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja se on kompromissi, jossa on otettu huomioon Suomen poikkeukselliset olosuhteet, liikenneministeri Anu Vehviläinen toteaa.

Lain yhtenä keskeisenä tarkoituksena on määritellä säännöt markkinaehtoisesti harjoitettavalle reitti- ja kutsujoukkoliikenteelle.

- Tarkoituksena ei ole ryöpsäyttää villiä ja vapaata kilpailua linja-autoliikenteeseen, vaan huomioida Suomen erityisolosuhteet ja turvata yrittäjien mahdollisuudet harjoittaa linja-autoliikennettä jatkossakin. Lakiin ollaan ottamassa myös pitkät siirtymäkauden suoja-ajat, jotka turvaavat nykyisiä liikenteenharjoittajia. Tämä on tärkeää linja-autoalamme yritysrakenteen kannalta. Suomen bussiliikenne perustuu suurelta osin perheyrityspohjaiseen ja laajasti koko Suomen kattavaan yritysverkkoon, liikenneministeri Vehviläinen sanoo.

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä käsittelee lakiluonnosta alkukesän aikana. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys lakimuutoksesta eduskunnalle vielä kevään istuntokauden aikana.

Lailla turvataan joukkoliikennepalvelut koko maassa

Joukkoliikennelailla määritellään pääsääntöisesti ammattimaisen linja-autoliikenteen harjoittamista. Uudessa joukkoliikennelaissa säädetään muun muassa palvelutason määrittelystä, liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista ja tarjouskilpailun järjestämisestä.

Lakimuutoksen taustalla on vuoden 2009 lopulla voimaan tuleva EU:n palvelusopimusasetus, joka ei salli nykyistä linjaliikennelupamallia. Palvelusopimusasetuksella säädetään muun muassa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemisestä. Palvelusopimusasetus mahdollistaa monilukuisempien, luotettavampien, korkealaatuisempien tai edullisempien joukkoliikennepalveluiden tarjoamisen kuin syntyisi pelkästään markkinoiden ehdoilla. Jatkossa julkista tukea voidaan maksaa ja yksinoikeuksia myöntää vain palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Lain keskeisenä tavoitteena on turvata joukkoliikennepalvelut koko maassa ja lisätä joukkoliikenteen osuutta. Lakiesitys korostaa liikenteen tarkastelua laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

Valittavana palvelusopimusasetus tai markkinaehtoinen liikennöinti

Lupaviranomaisen eli lääninhallituksen tai kunnallisen viranomaisen on arvioitava, onko markkinaehtoinen tarjonta määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan riittävää vai onko joukkoliikenne järjestettävä palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Viranomaisen on myös mahdollista käyttää joitain palvelusopimusasetuksen keinoja tukemaan markkinaehtoisen liikenteen riittävyyttä. Kaikissa valinnoissa vastuuviranomaisen on arvioitava vaihtoehtoja sen mukaan, kuinka ne palvelevat matkustajien tarpeita.

Viranomaisen on myös otettava huomioon päätöksensä taloudelliset vaikutukset ja asetettava tavoitteet joukkoliikenteen palveluiden tasolle. Palvelutason määrittelyssä olisi jatkossakin otettava huomioon erityisesti kansalaisten tarpeet, rahoitus, ympäristö- ja yhteiskunnalliset hyödyt. Tasonmäärittelyssä on tehtävä tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Ministeriö pitää tärkeänä, että kaupunki-, seutu- ja työmatkalipputuotteita on jatkossakin tarjolla matkustajille.

Markkinaehtoiseen joukkoliikenteeseen sovellettaisiin alalle tuloa rajoittavia vaatimuksia. Liikenteen harjoittaminen olisi luvanvaraista ja liikenteen harjoittajan on oltava ammattitaitoinen ja vakavarainen. Hakijan on myös sitouduttava harjoittamaan liikennettä vähintään kaksi vuotta.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, 0440 581 030
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260